Maatschappelijk

Om in Nederland tot gewenste mensgerichte AI te komen, is het belangrijk dat ook inwoners hier invloed op hebben. Dat betekent dat zij over genoeg informatie moeten beschikken om de juiste keuzes te kunnen maken bij het gebruik van AI in hun dagelijks leven. Daarnaast moeten zij actief betrokken worden bij de ontwikkeling van nieuwe AI-toepassingen, zodat ze al in een vroeg stadium kunnen aangeven wat zij wel en juist niet wenselijk vinden.

Maatschappelijke impact maken

De toenemende digitalisering en daarmee de inzet van AI, heeft de samenleving zowel positief als negatief op scherp gezet. AI maakt al lang een groot onderdeel uit van ons dagelijks leven en zal dat in de toekomst in nog veel grotere mate doen. Een groot deel van de inwoners van Nederland heeft echter nog weinig kennis van AI en is zich nog niet bewust van de impact van de toepassing van AI in hun dagelijks leven.

Om hen zo veel mogelijk voor te bereiden op een toekomst met AI, is het van belang heel Nederland te betrekken en het niveau van kennis en bewustzijn over AI te verhogen. Hierop heeft de werkgroep Societal in samenwerking met de werkgroep Publieke Diensten een visie ontwikkeld genaamd “Samenleven met AI: Democratie in het digitale tijdperk ”. Naast deze zienswijze is er ook een bijlage opgesteld met daarin mogelijke activiteiten. Het is van belang dat we het maken van maatschappelijke impact met elkaar organiseren. De overheid, de media, het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, culturele instellingen, onderzoekers en burgers zelf, moeten met elkaar in gesprek om zo de kennis te vergroten, het bewustzijn over samenleven met AI te bewerkstelligen en er uiteindelijk ook voor te zorgen dat de burger invloed heeft op deze ontwikkelingen die ons allemaal raken.

ELSA concept

Dat stelt ons voor de belangrijke uitdaging om de toepassing van AI op een goede manier in onze samenleving te begeleiden. De maatschappelijke invulling van AI in ons dagelijks leven is gebaseerd op het ELSA concept. ELSA staat voor Ethical, Legal and Societal Aspects. Het focusgebied ‘Societal’ oftewel de maatschappelijke dialoog behartigt het belang van de dialoog over AI binnen onze samenleving.

In het position paper ‘ELSA Labs for Human Centric innovation in AI’ wordt de achtergrond en de waarde van het ELSA concept toegelicht voor de gewenste gezamenlijke aanpak waar ook burgers actief aan deelnemen. Er wordt ingegaan op de ervaringen met het ELSA concept in de afgelopen 20 jaar evenals de risico’s en uitdagingen in de praktijk om een snelle leercurve met de inzet van het ELSA concept te realiseren.

Aanpak

De NL AIC wil daarom nadrukkelijk de burger betrekken in een dialoog om ervaringen te delen en vragen te stellen om samen tot antwoorden te komen. Zo proberen we het AI-bewustzijn van inwoners van Nederland te verhogen, worden nieuwe inzichten in kaart gebracht en de juiste partijen met elkaar in contact gebracht. Van belang is om van elkaar te leren en om inwoners van Nederland te faciliteren in het zelfstandig en bewust keuzes te maken over de toepassing van AI. De NL AIC ging met dit doel op een interactieve manier de dialoog aan met één miljoen burgers via de AI-Parade om zo de ontwikkeling van mensgerichte AI te versnellen. Een aanpak via een co-creatie van de werkgroep Mensgerichte AI en de werkgroep Publieke Diensten en Cultuur en Media met als belangrijke partner de Koninklijke Bibliotheek en het ministerie van Binnenlandse Zaken

Meer informatie

Geïnteresseerd in meer informatie over de AI-Parade? Bezoek dan deze pagina of neem contact op met Náhani Oosterwijk. Wilt u meer weten over het ELSA concept, dan kunt u deze pagina raadplegen.

Delen via:

Gerelateerd nieuws

Er zijn geen nieuwsberichten gevonden.