Partners

Bijdragen aan de ontwikkeling van AI in Nederland?
Sluit je dan aan bij de NL AIC.
Blijf up-to-date van het laatste nieuws omtrent de NL AIC

Contact

Heeft u vragen? Mail naar info@nlaic.com. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Laatste berichten

Partners

Alleen door een proactieve inzet van AI kunnen wij als Nederland mede bepalen hoe AI wordt toegepast voor sociale en economische uitdagingen en daar voordeel uit halen. AI is een krachtig middel om onze internationale concurrentiepositie te kunnen behouden en uitbouwen en economische en maatschappelijke vraagstukken op te lossen. 

Om dit te realiseren en om de Nederlandse AI-activiteiten te stimuleren, is de Nederlandse AI Coalitie opgericht (NL AIC). Een publiek-privaat samenwerkingsverband waarbij overheid, bedrijfsleven, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en maatschappelijke organisaties zich inzetten om AI-ontwikkelingen in Nederland te versnellen en AI-initiatieven in Nederland met elkaar te verbinden.

Vanuit een gezamenlijke ambitie werkt de NL AIC met haar meer dan 400 betrokken deelnemers samen met een aantal partners. Op deze pagina leest u meer over de samenwerking met onze partners: AI-hubs en ICAI.

AI-netwerk, een gezamenlijke aanpak 

De NL AIC kiest voor het opzetten van één nationaal AI-netwerk, dat opereert als één coherent geheel. De hiertoe gevormde AI-hubs in de verschillende regio’s van Nederland spelen een belangrijke rol in het verbinden en betrekken van lokale bedrijven, kennisinstellingen en andere organisaties die werken met Artificiële Intelligentie (AI). Bestaande samenwerkingsverbanden worden hiermee verstevigd en verder uitgebouwd. Dit alles om te komen tot versnelling van technologische ontwikkelingen, van innovatie, van maatschappelijke inbedding en van economische ontwikkelingen.

AI-hub Amsterdam
De AI-hub Amsterdam vertegenwoordigt met haar programma Amsterdam AI, technology for people, het wetenschaps- en innovatie-ecosysteem van Amsterdam en werkt nauw samen met internationale netwerken zoals ELLIS en CLAIRE. Met het ICAI-hoofdkantoor in Amsterdam is de regio bovendien goed aangehaakt bij het landelijk netwerk van bedrijven en (service)industrie. Centraal in de aanpak staan drie thema’s, die allemaal een grote impact hebben op ons dagelijks leven en de sociaal-economische ontwikkeling in de regio: AI for Health, AI for Business Innovation en AI for Citizens. De AI-hub is zowel sterk in high end onderzoek van AI-technologie, AI-toepassingen en onderzoek naar de sociale-, ethische- en juridische aspecten. Amsterdam is in de lead op de domeinen Gezondheid, met Smart Health Amsterdam; The network for data & AI driven innovation in the Amsterdam Life Sciences & Health Sector,  FinTech, de service industry (retail en zakelijk), de Creatieve sector en het Publieke domein. Meer informatie vindt u op de website van de AI-hub Amsterdam.

AI-hub Brainport 
De AI-hub Brainport brengt het regionale bedrijfsleven, onderwijs- en kennisinstellingen, overheden en publieke organisaties in Brabant samen om activiteiten omtrent AI te verstevigen en beter op elkaar aan te laten sluiten. Doel is om bestaande samenwerkingsverbanden verder uit te bouwen op het snijvlak van AI en onderzoek en innovatie, onderwijsontwikkeling voor professionals en studenten, maatschappelijke uitdagingen en het gezamenlijk ondersteunen van startups, scale-ups en mkb. Door de unieke combinatie van hoogwaardige technische expertise en het traditionele systeemdenken speelt de AI-hub een belangrijke rol voor nieuwe AI-oplossingen en -toepassingen op het gebied van de hightechindustrie, mobiliteit en medische technologie en welzijn. Meer informatie vindt u op de website van de AI-hub Brainport.

AI-hub Brightlands
Een alliantie van bedrijven, kennisinstellingen en andere organisaties brengt de belangrijkste AI-expertise in Limburg samen in de AI-hub Brightlands, met de Brightlands Smart Services Campus in Heerlen als kern. De AI-hub past haar hoogwaardige kennis op het gebied van AI en data science toe op gebieden als publieke dienstverlening, publieke veiligheid, duurzame industrie, gezondheid en zorg. Met veel aandacht voor de maatschappelijke, ethische en juridische impact van deze ontwikkelingen. Samen innoveren over grenzen heen, met als doel ontwikkelingen te versnellen als antwoord op de sociale en economische opgaven van de regio en daarbuiten. Enkele voorbeeld zijn opgaven rond duurzame welvaart en de menselijke maat in de digitale transitie, maar ook het stimuleren van talentontwikkeling en de innovatiekracht van startups en MKB-bedrijven. Meer informatie vindt u op de website van de AI-hub Brightlands.

AI-hub Midden-Nederland

De AI-hub Midden-Nederland vormt de schakel tussen het bedrijfsleven en kennisinstellingen. De belangrijkste doelen zijn het delen van hoogwaardige kennis, samenwerken en AI toegankelijk maken voor het héle bedrijfsleven: van AI-koplopers tot startende startups en MKB. De AI-hub focust zich vooral op de gebieden Cultuur en Media, Mobiliteit, Energie en Duurzaamheid, Gebouwde Omgeving en Gezondheid en Zorg. Meer informatie vindt u op de website van de AI-hub Midden-Nederland.

AI-hub Noord-Nederland
De AI-hub Noord-Nederland richt zich op de ontwikkeling van AI-toepassingen op het gebied van landbouw, industrie, energie, maritiem, veiligheid, gezondheid en mobiliteit. De AI-hub sluit aan bij reeds bestaande ecosystemen in Noord-Nederland en initieert sectoroverschrijdende AI-projecten vanuit de behoefte van de bedrijven in verschillende sectoren. De focus ligt op drie thema’s; het delen van data, het investeren in kennis over digitalisering en AI (Human Capital), en de ontwikkeling van autonome systemen. Er wordt gestreefd naar een evenwicht tussen de publieke en private sector. Zowel het hoger wetenschappelijk onderwijs als de hogescholen, Noordelijke kennisinstituten en de MBO-instellingen zijn binnen elk project vertegenwoordigd. Meer informatie vindt u op de website van de AI-hub Noord-Nederland.

AI-hub Oost-Nederland
De AI-hub Oost-Nederland is er voor ondernemers, kennisinstellingen en overheden in de regio die met AI (willen) werken. De AI-hub richt zich vooral op AI-toepassingen op het gebied van gezondheid, voeding, energie, industrie en onderwijs. Thema’s waar de regio sterk in is, die een positieve invloed hebben op mens en milieu, en waar economische kansen liggen. De AI-hub brengt partners, projecten en financieringsmogelijkheden in kaart en helpt bij het leggen van de juiste verbindingen.  Meer informatie vindt u op de website van de AI-hub Oost-Nederland.

AI-hub Zuid-Holland
De AI-hub Zuid-Holland vormt één uithangbord en één gezamenlijk aanspreekpunt voor organisaties in Zuid-Holland die willen werken met AI. De focus ligt op geïntegreerde AI-kennisontwikkeling en innovatie. Bijzondere aandacht gaat uit naar het ondersteunen en vormgeven van sterke toepassingsgebieden van AI zoals vrede, recht en veiligheid; haven en maritiem, energie en duurzaamheid, gezondheid en zorg, en technische industrie.

Innovation Center for Artificial Intelligence (ICAI)

ICAI is al vanaf de oprichting van de NL AIC betrokken als een toonaangevend nationaal netwerk van wetenschappelijke AI-samenwerkingsverbanden. De samenwerking richt zich op het versterken van AI-kennis, het behouden van AI-talent in Nederland en moet onder andere leiden tot een verdere groei van het aantal publiek-private ICAI-labs. ICAI richt zich op de gezamenlijke ontwikkeling van AI-technologie in grote diversiteit van toepassingsgebieden. Het verder opbouwen en uitrollen van het netwerk van ICAI-labs vormt een essentieel onderdeel van het nationale AI-netwerk, dat de NL AIC samen met partners realiseert. De samenwerking richt zich hierbij op de volgende speerpunten:

Vanuit Research en Innovatie

  • Het stimuleren van de ontwikkeling van nieuwe labs, zowel publiek–privaat als ook publiek-publieke labs.
  • Het samenwerken in het ontplooien van activiteiten rondom de huidige en toekomstige labs en de activiteiten op het gebied van Research en Innovatie vanuit de NL AIC.
  • Het koppelen van de rol van ICAI voor het onderhouden van het netwerk van ICAI-labs met andere initiatieven voor versterken van het ecosysteem in Research en Innovatie met de NL AIC.
  • Het samenwerken aan criteria voor ICAI-labs en deze generaliseren in landelijk kader.

Vanuit Human Capital

  • Het samenwerken aan het bouwen van het AI-netwerk van de NL AIC door onder andere het opzetten van learning communities en uitbouwen van activiteiten in ICAI connector.
  • Het gezamenlijk ontwikkelen en beschikbaar maken van online cursussen en trainingen.
  • Het behouden van talent voor Nederland door bijvoorbeeld PhD’s vanuit de ICAI-labs concreet in contact te brengen met Nederlandse organisaties. 
  • Het vanuit een gezamenlijke ambitie talent (studenten en onderzoekers) naar Nederland halen en voor Nederland behouden.

Bezoek voor meer informatie de website van ICAI.

Delen via:

Bouwstenen

De NL AIC werkt samen aan de benodigde kennis, expertise en resultaten op vijf thema’s, ook wel bouwstenen genoemd, die belangrijk zijn voor een innovatieve impact in economische en maatschappelijke toepassingsgebieden.

Toepassingsgebieden

AI is een generieke technologie die uiteindelijk haar toepassing vindt in alle sectoren. Het is van belang in te zetten op specifieke, voor Nederland relevante sectoren, waar goede resultaten te behalen zijn en waar kennis en ervaring opgeschaald kan worden voor toepassing in andere sectoren.

Word deelnemer

Om initiatieven in Artificial Intelligence te stimuleren en te verbinden, zijn we er als Nederlandse AI Coalitie van overtuigd dat een actieve samenwerking met een breed palet aan stakeholders essentieel is. In het eigen vakgebied en met andere stakeholders in het ecosysteem om een zo groot mogelijke impact te bereiken voor de ontwikkeling en toepassing van AI in Nederland. Vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven (groot, klein, startup), overheid, onderzoeks- en onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties kunnen deelnemen.

Geïnteresseerd? Kijk voor meer informatie op de pagina over de NL AIC.