Use cases

De schaarste van AI talent en het missen van een AI expert zal binnen de verschillende sectoren een beperkende factor zijn in de ontwikkeling van AI in Nederland.
Filter op:

Bouwstenen

Toepassingsgebieden

Contact

Heeft u vragen? Mail naar info@nlaic.com. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.
Home > Use cases
De gezondheidszorg digitaliseert en personaliseert steeds meer. Burgers willen graag aan tafel om bij te dragen met kennisontwikkeling op basis van hun eigen data. Enerzijds dragen burgers eigen data, inzichten en onderzoekend vermogen aan. Anderzijds stellen burgers graag data beschikbaar voor onderzoek Tot slot willen burgers graag regie over gezondheidsdata die over henzelf gaan. 
In de provincie Noord-Holland neemt de recreatiedruk toe door verstedelijking en veranderend gedrag van mensen. Het doel van dit project was om grip te krijgen op toerismestromen in natuur- en recreatiegebieden en te leren hoe de provincie die kan beïnvloeden. Er is een eerste verkenning gedaan naar beschikbare databronnen en wat voor waardevolle inzichten uit de verzamelde data te halen zijn.
Er komt steeds meer aandacht voor de interactie tussen mensen en AI-technologie. Maar lange tijd werden jongeren daar nauwelijks bij betrokken. En dat terwijl dit een groep is die in een wereld opgroeit waar AI al een grote invloed heeft en waarbij het duidelijk is dat de impact van die technologie alleen maar groter wordt. Het ELSA Lab AI4Youth betrekt dan ook jongeren actief bij de ontwikkeling van AI-systemen en de manier waarop die worden ingezet.
In Nederland zijn er ongeveer 2,5 miljoen mensen laaggeletterd. Dat betekent dat zij moeite hebben met lezen, schrijven en rekenen. Ook het gebruik van computers en smartphones is zeer lastig voor hen. Ondanks het grote hulpaanbod lukt het maar niet om dit probleem goed aan te pakken. Het ELSA Lab AI-Approach to Low Literacy zet daarom AI-technologie inom de aanpak van laaggeletterdheid te verbeteren.
In de gehandicaptenzorg bestaat een aantal vraagstukken waarvoor AI bij uitstek een oplossing kan bieden. Enerzijds gaat het hierbij om de kwaliteit van leven van mensen met beperkingen en de kwaliteit van de zorg die zij krijgen. Anderzijds heeft ook de gehandicaptenzorg door de krappe arbeidsmarkt te maken met een flinke onderbezetting. Dit ELSA Lab bestaat dan ook uit partijen die in praktijksituaties onderzoeken wat er op die vlakken mogelijk is.
Hoe kunnen we in Nederland AI-technologie inzetten om de publieke veiligheid te verbeteren? En hoe doen we dat op een verantwoorde, mensgerichte manier, zodat de inzet van AI niet tot ongewenste effecten en tot maatschappelijk ongenoegen leidt? Dat is waar de deelnemers van dit ELSA Lab momenteel mee worden geconfronteerd. Dit ELSA Lab richt zich met een brede samenwerking op concrete praktijkcases, en probeert zo stap voor stap vorderingen te maken.
Voor instellingen op het vlak van cultuur en erfgoed kan het lastig zijn om alle uitingen in lijn te laten zijn met wat maatschappelijk wenselijk is. Om ervoor te zorgen dat niemand zich buitengesloten voelt, is er extra aandacht vereist voor diversiteit en inclusie. Dat is nog wel een uitdaging. Het gaat immers een enorme hoeveelheid informatie, waarbij de context ook nog eens een belangrijke rol speelt. Het ELSA Lab Cultural AI kijkt daarom of AI de mens daar een handje bij kan helpen.
Data inzetten om ondermijnende criminaliteit te bestrijden en op dat vlak dus echt een verandering te realiseren. Dat is het doel van het ELSA Lab DataXchange (wat zowel als ‘data exchange’ als ‘data x change’ mag worden gelezen). Het wordt namelijk steeds duidelijker dat een betere uitwisseling van data bij kan dragen aan een samenleving die zich effectiever kan verweren tegen zware, georganiseerde criminaliteit.

Bouwstenen

De NL AIC werkt samen aan de benodigde kennis, expertise en resultaten op vijf thema’s, ook wel bouwstenen genoemd, die belangrijk zijn voor een innovatieve impact in economische en maatschappelijke toepassingsgebieden.

Toepassingsgebieden

AI is een generieke technologie die uiteindelijk haar toepassing vindt in alle sectoren. Het is van belang in te zetten op specifieke, voor Nederland relevante sectoren, waar goede resultaten te behalen zijn en waar kennis en ervaring opgeschaald kan worden voor toepassing in andere sectoren.

Word deelnemer

Om initiatieven in Artificial Intelligence te stimuleren en te verbinden, zijn we er als Nederlandse AI Coalitie van overtuigd dat een actieve samenwerking met een breed palet aan stakeholders essentieel is. In het eigen vakgebied en met andere stakeholders in het ecosysteem om een zo groot mogelijke impact te bereiken voor de ontwikkeling en toepassing van AI in Nederland. Vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven (groot, klein, startup), overheid, onderzoeks- en onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties kunnen deelnemen.

Geïnteresseerd? Kijk voor meer informatie op de pagina over de NL AIC.

Versnellen, Vergroten, Verbinden.