Over NL AIC

De ontwikkeling van Artificiële Intelligentie (AI) is onontkoombaar. De komende tien jaar zal de welvaart en het welzijn van Nederland in hoge mate beïnvloed worden door onze slagvaardigheid in het omarmen van de opkomst van AI in de private en publieke sector. De houding kan niet afwachtend zijn, Nederland kan alleen haar welvaart en welzijn versterken door zélf een significante speler te zijn in onderzoek en toepassing van AI in verschillende sectoren. Alleen hierdoor kunnen we autonoom blijven opereren op de gebieden die economisch en maatschappelijk van strategisch belang zijn.

AI is daarbij geen doel op zichzelf, maar een krachtig middel om onze internationale concurrentiepositie te kunnen behouden en uitbouwen en economische en maatschappelijke vraagstukken op te lossen. In alle gevallen is een sterke betrokkenheid bij en acceptatie van de technologie van groot belang, evenals nieuw ondernemerschap in nieuwe toepassingsgebieden die zullen ontstaan.

De Nederlandse AI Coalitie (NL AIC) heeft als doel de Nederlandse activiteiten in AI te stimuleren, te ondersteunen en waar nodig te organiseren. De NL AIC wil dat Nederland mee kan doen met de koplopers in Europa op het gebied van kennis én toepassing van AI, ten behoeve van welvaart en welzijn met inachtneming van Nederlandse en Europese normen en waarden. Dit vereist een collaboratieve keten aanpak, waarbij overheid, bedrijven, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en maatschappelijke organisaties samenwerken.

De NL AIC brengt organisaties samen om de uitdagingen van deze toepassingsgebieden met AI aan te pakken, inbegrepen de maatschappelijke missies van de overheid.

Partners
De NL AIC wil AI initiatieven ondersteunen op terreinen van gemeenschappelijk belang. Om deze reden hebben partijen uit overheid, bedrijfsleven, onderzoeks- en onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties het initiatief tot oprichting van de NL AIC genomen. De NL AIC functioneert als dé katalysator van AI in ons land.

The development of artificial intelligence (AI) is inescapable. In the coming ten years, the prosperity and well-being of the Netherlands will be greatly influenced by our decisiveness in embracing the rise of AI in the private and public sector. The attitude cannot be wait-and-see, the Netherlands can only strengthen its prosperity and well-being by being a significant player in research and application of AI in various sectors. Only through this can we continue to operate autonomously in areas that are of economic and social importance.

AI is not a goal in itself, but a powerful means to maintain and expand our international competitive position and to solve economic and social issues. In all cases, a strong commitment to and acceptance of technology is of great importance, as well as new entrepreneurship in new areas of application that will arise.

The Dutch AI Coalition (NL AIC) aims to stimulate, support and where necessary organize the Dutch activities in AI. The NL AIC wants the Netherlands to be able to participate in the frontrunners in Europe in the field of knowledge and application of AI, for the benefit of prosperity and well-being while respecting Dutch and European norms and values. This requires a collaborative chain approach, in which the government, companies, educational and research institutions and social organizations work together.

The NL AIC brings organizations together to tackle the challenges of these areas of application with AI, including government social missions.

Partners
The NL AIC wants to support AI initiatives in areas of common interest. For this reason, parties from government, business, research and educational institutions and civil society organizations have taken the initiative to set up the NL AIC. The NL AIC functions as the catalyst for AI in our country.

Action Agenda and information for participants (PDF)