Over NL AIC

De ontwikkeling van Artificiële Intelligentie (AI) is onontkoombaar. De komende tien jaar zal de welvaart en het welzijn van Nederland in hoge mate beïnvloed worden door onze slagvaardigheid in het omarmen van de opkomst van AI in de private en publieke sector. De houding kan niet afwachtend zijn, Nederland kan alleen haar welvaart en welzijn versterken door zélf een significante speler te zijn in onderzoek en toepassing van AI in verschillende sectoren. Alleen hierdoor kunnen we autonoom blijven opereren op de gebieden die economisch en maatschappelijk van strategisch belang zijn.

AI is daarbij geen doel op zichzelf, maar een krachtig middel om onze internationale concurrentiepositie te kunnen behouden en uitbouwen en economische en maatschappelijke vraagstukken op te lossen. In alle gevallen is een sterke betrokkenheid bij en acceptatie van de technologie van groot belang, evenals nieuw ondernemerschap in nieuwe toepassingsgebieden die zullen ontstaan.

De Nederlandse AI Coalitie (NL AIC) heeft als doel de Nederlandse activiteiten in AI te stimuleren, te ondersteunen en waar nodig te organiseren. De NL AIC wil dat Nederland mee kan doen met de koplopers in Europa op het gebied van kennis én toepassing van AI, ten behoeve van welvaart en welzijn met inachtneming van Nederlandse en Europese normen en waarden. Dit vereist een collaboratieve keten aanpak, waarbij overheid, bedrijven, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en maatschappelijke organisaties samenwerken.

De NL AIC brengt organisaties samen om de uitdagingen van deze toepassingsgebieden met AI aan te pakken, inbegrepen de maatschappelijke missies van de overheid.

Partners
De NL AIC wil AI initiatieven ondersteunen op terreinen van gemeenschappelijk belang. Om deze reden hebben partijen uit overheid, bedrijfsleven, onderzoeks- en onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties het initiatief tot oprichting van de NL AIC genomen. De NL AIC functioneert als dé katalysator van AI in ons land.