Haven en Maritiem

Nederland is wereldwijd voorloper in het haven-maritieme domein. Daarbij is de sector een belangrijke aanjager van onze economie. Om deze leidende positie ook in de toekomst vast te kunnen houden, is er op het vlak van digitalisering nog wel een flinke versnelling nodig. En de inzet van Artificiële Intelligentie (AI) speelt daarbij een zeer belangrijke rol.

Met de huidige digitale technologie kunnen er al ingrijpende veranderingen worden doorgevoerd in de Nederlandse havens en scheepvaart. Niet alleen op het vlak van logistiek en planning, maar ook bij de scheepsbouw en bij het besturen en controleren van schepen.

Vier toepassingsgebieden

De werkgroep Haven en Maritiem ziet grote kansen voor de inzet van AI in vier toepassingsgebieden:

  1. Smart Shipping: de inzet van AI voor de ondersteuning van mensen tijdens vaarbewegingen, met veel aandacht voor de mogelijkheid om schepen in de toekomst volledig zelfstandig te laten varen.
  2. Smart Manufacturing: ook bij ontwerp- en productieprocessen van schepen kan AI een belangrijke rol spelen bij het besparen van kosten, het verbeteren van de kwaliteit van producten en het overzichtelijker maken van alle benodigde processen.
  3. Smart Port Logistics: in havengebieden is er al veel geautomatiseerd en gedigitaliseerd. Maar met de inzet van AI zijn er nog veel verbeteringen mogelijk, zoals een betere informatie-uitwisseling en een efficiënter gebruik van de beschikbare ruimte.
  4. Smart Asset Management: wanneer is een schip, gebouw, waterweg, kademuur of installatie toe aan een onderhoudsbeurt of reparatie? Door AI aangestuurde systemen voor predictive maintenance en resource optimisation zorgen voor een langere levensduur van objecten en lagere operationele kosten.

En zeker zo belangrijk: Smart Energy. Met behulp van AI kan de haven-maritieme sector namelijk meer inzicht krijgen in het energieverbruik en sneller maatregelen nemen om onnodige energieverspilling te voorkomen en de ontwikkeling van energiebesparende oplossingen te stimuleren. Dit onderwerp wordt vanuit de werkgroep Energie en Duurzaamheid opgepakt.

Het belang van data

Bij dit alles geldt wel een belangrijke voorwaarde: een goed georganiseerde datadeling. Dat is nog wel een uitdaging aangezien er binnen de haven-maritieme sector veel verschillende partijen actief zijn. Zij zijn goed op elkaar ingespeeld en hebben door de jaren heen de waarde van een gestandaardiseerde werkwijze leren kennen. Veel van die partijen staan zeker open voor nieuwe, digitale manieren van werken, maar zijn pas bereid om daar tijd en geld in te investeren als ze ervan overtuigd zijn dat zo’n digitaliseringsslag daadwerkelijk tot een verbetering zal leiden. Dat vraagt dus om een goed gecoördineerde aanpak, waarbij de regie bij een partij ligt die oog heeft voor de belangen van alle deelnemers. Omdat datadeling zo belangrijk is, werkt de werkgroep Haven en Maritiem dan ook nauw samen met de werkgroep Data Delen.

De werkgroep

Het ontwikkelen van AI-oplossingen vraagt om een grootschalige aanpak, waarbij er naast de commerciële partijen binnen de haven-maritieme sector ook nauw wordt samengewerkt met overheden en kennisinstellingen. Zo zijn er al nauwe banden met MARIN, TNO en de Technische Universiteit Delft, waarbij die laatste de beschikking heeft over een eigen onderzoekslab voor autonomous shipping.

Stroomversnelling

Kennis delen, samen problemen identificeren waar AI een rol kan spelen in het oplossen daarvan en vervolgens via pilots (als onderdeel van samenwerkingsprojecten) proberen te achterhalen hoe succesvol zo’n oplossing kan zijn: dat is een belangrijke focus van de werkgroep. Want het zijn juist experimenten met concrete toepassingen die voor een stroomversnelling kunnen zorgen.

Meer informatie

Meer weten over de plannen van deze werkgroep? Raadpleeg het position paper Koersen op AI dat samen met meer dan zestig vertegenwoordigers vanuit het maritieme bedrijfsleven, kennisinstellingen en de overheid is ontwikkeld. En weten wat er binnen de haven-maritieme sector bijvoorbeeld al gebeurt op het vlak van datadeling en autonomous shipping? Lees dan vooral ook de use cases.

Geïnteresseerd in dit thema? Word deelnemer van de NL AIC en profiteer van de kennis en het netwerk rondom Haven en Maritiem en andere relevante AI-thema’s.

Delen via: