ELSA Lab Centre of Expertise Applied AI

Gepubliceerd op: 22 januari 2024

Vanuit de Amsterdam AI-hub draagt het ELSA Lab Centre of Expertise Applied AI (CoE AAI) bij aan het behouden en aantrekken van AI-talent door te werken aan een aantrekkelijk AI-ecosysteem. Door zowel betrokken te zijn bij de ontwikkeling van onderwijs en trainingen als door wetenschappelijke AI-technologie naar de praktijk te brengen in toepassingen. Zo wordt toegepast onderzoek en onderwijs aan (maatschappelijke) vraagstukken vanuit bedrijven en organisaties verbonden en fungeert het ELSA lab als ingang voor arbeidsvraagstukken in de digitale economie.

Aan welke maatschappelijke uitdaging op het gebied van AI wordt gewerkt?

Het maatschappelijke probleem dat in het ELSA Lab Centre of Expertise Applied AI wordt geadresseerd, heeft een focus op het arbeidsvraagstuk in het digitale tijdperk:

  • Hoe zorgen we voor een goede match van de kennisbasis van werknemers met de nieuwe digitale technologieën, in het bijzonder AI-technologie?
  • Hoe kunnen we AI-technologie succesvol, op een mensgerichte wijze en verantwoord opnemen in het arbeidsproces, waarbij het arbeidstekort wordt verkleind, zonder dat de mens autonomie verliest.

De maatschappelijke uitdaging is om AI-technologie toe te passen in bedrijfsketens en in de samenleving met een verantwoord ontwerp, waarbij kennis en vertrouwen kunnen samenkomen. Het ELSA Lab streeft ernaar om te experimenteren hoe op een verantwoorde wijze intelligente technologie, in het bijzonder AI, op een sociaal wenselijke manier met meerdere ketenpartners in sectoren van het Nederlandse bedrijfsleven kan worden ingezet. Het is een maatschappelijk en sociaal vraagstuk geworden hoe Nederland, bedrijven en werknemers AI-technologie kunnen gebruiken, hoe talent wordt omarmd en ingezet en werknemers worden getraind in de toepassing van AI.

Het ELSA Lab Centre of Expertise Applied AI bestaat uit zeven verschillende labs, waar onderzoek wordt verricht op het snijvlak van AI en een toepassingsgebied. Het ELSA Lab onderzoekt samen met overheid en bedrijven hoe een verantwoorde toepassing van AI-technologie kan worden bereikt, die passend is voor het doel waarvoor deze wordt ingezet en die begrepen en geaccepteerd wordt door de mensen die ermee werken. Dat omvat een samenspel tussen ethische richtlijnen, wetgeving en de aanbieders en makers van de toepassingen van AI.

Wat voor type oplossing wordt de uiteindelijke gebruiker geboden?

  1. Methodologie: In het ELSA Lab CoE AAI wordt gewerkt aan methodes voor het ontwerpen, ontwikkelen en implementeren van verantwoorde AI-toepassingen in de praktijk (toolkit, handreikingen). In samenwerking met onderwijs en praktijkpartners.
  2. Bouwstenen voor partners: Concrete bouwstenen zoals impact scans, proof of concepts, prototypes, maturity scans die door bedrijven, publieke en maatschappelijke organisaties worden ingezet
  3. Onderwijs innovatie en leven lang ontwikkelen: Opleiden van studenten zodat zij ‘AI ready’ zijn, het aanbieden van opleidingen voor AI-experts en het ontwikkelen van trainingen voor een leven lang ontwikkelen.

Deze deliverables worden publiek beschikbaar gesteld via kanalen, zoals het Educatieplatform van de NL AIC, via nieuwsbrieven en events in samenwerking met partners. Het ELSA Lab CoE AAI heeft een actief community managementteam dat onder meer kennisclips, lezingen, workshops en seminars verzorgt.

Welke AI-methoden of technologieën worden er tijdens het onderzoek gebruikt?

In de zeven toegepaste labs van het ELSA Lab CoE AAI wordt een breed scala aan AI-technologieën in hun onderzoek toegepast. Het Smart Maintance Lab zet Tiny Machine Learning, Computer Vision, Natural Language Processing in voor het optimaliseren van systemen en voorspellen van onderhoud. Het Legal Tech Lab richt op zich op expertsystemen waarin een vertaling wordt gemaakt van wetgeving en beleid naar algoritmes en regels. Bij het Responsible AI lab en Centre for Market Insight passen de onderzoekers verschillende vormen van generatieve AI en sentimentanalyse in hun onderzoek toe.

Er wordt gewerkt met data van partners of er wordt zelf data verzameld. Het protocol voor het datamanagement is gebaseerd op HvA standaarden. Er is een ethische commissie van de HvA die desgevraagd advies kan uitbrengen over projecten, met een positief of negatief advies. Onderdeel van dit advies is belastbaarheid van deelnemers aan een project, de informatievoorziening en het gebruikte protocol voor datamanagement.

Wordt er samengewerkt met andere sectoren?

Het ELSA Lab CoE AAI werkt samen met de vier quadrupel helix partners (kennisinstellingen, overheden, bedrijven en burgers) in projecten via de labs, zoals de gemeente Amsterdam, Rijkswaterstaat, brancheverenigingen INretail en bedrijven als KPN. De helix is ook vertegenwoordigd in de Raad van Advies van het ELSA Lab CoE AAI. Daarnaast wordt kennis die wordt opgedaan in het 8-jaar durende programma Sprong van Regieorgaan SIA over het ontwikkelen van een sterke onderzoeksinfrastructuur samen met praktijkpartners Hogeschool Rotterdam en Hogeschool Utrecht gedeeld met het ELSA Lab. Dit betreft kennis over verantwoorde toepassingen van AI in de sectoren media, zakelijke dienstverlening en retail. Tevens is het ELSA Lab actief in verschillende werkgroepen van de NL AIC zoals Publieke DienstenHuman Capital en Technische Industrie. Landelijk werkt het CoE AAI samen met de andere hogescholen in het netwerk PRIO en met verschillende ministeries (onder andere het ministerie van BZK).

Wat is het ultieme succes dat dit ELSA Lab kan bereiken?

De ontwikkelingen in AI hebben impact op iedereen in het werkveld. De missie van dit ELSA Lab is geslaagd wanneer alle werknemers van Nederland ‘AI ready’ zijn en op een verantwoorde en mensgerichte manier AI kunnen toepassen in hun werk.

Gehonoreerd met het NL AIC Label

NL AIC Label

De Nederlandse AI Coalitie heeft het NL AIC Label ontwikkeld om haar visie op de ontwikkeling en toepassing van AI in Nederland kracht bij te zetten. Een NL AIC Label is een formele erkenning van (de kwaliteit van) een activiteit in lijn met de ambities en strategische doelen van de NL AIC. De NL AIC feliciteert het ELSA Lab Centre of Expertise Applied AI van harte.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over het ELSA Lab Centre of Expertise Applied AI? Neem dan contact op met Geert Wissink of bezoek de website. Bent u geïnteresseerd in meer informatie over Mensgerichte AI, het ELSA concept of andere ELSA Labs, dan nodigen we u graag uit deze pagina te bezoeken.

Delen via: