Noordelijke regio start Artificiële Intelligentie hub

Gepubliceerd op: 10 november 2020

De regio Noord-Nederland zet de AI-hub Noord-Nederland op. Deze nieuwe netwerkorganisatie brengt bedrijven, kennisinstellingen en andere organisaties samen, die werken met Artificiële Intelligentie (AI). Doel is om de al bestaande samenwerkingsverbanden te verstevigen en verder uit te bouwen. Daarmee sluit de hub aan bij de ambities van Nederland om wereldwijd een sterke positie op te bouwen in de ontwikkeling en toepassing van AI.

Noord-Nederland is een belangrijke speler op het gebied van Artificiële Intelligentie. Kennisinstellingen, bedrijven en andere organisaties zetten zich al jarenlang samen in voor het ontwikkelen en toepassen van AI in het bedrijfsleven en in de maatschappij als geheel. “De AI-hub Noord-Nederland wil dit bestaande ecosysteem versterken en uitbouwen. Dat betekent dat we ook graag nieuwe partijen verwelkomen”, legt Jan Post uit. Post, hoogleraar Digital Fabrication aan de RUG en Director Strategic Partnerships bij Philips, is als kwartiermaker verantwoordelijk voor het opzetten van de hub. “Deze verdergaande samenwerking biedt grote voordelen, bijvoorbeeld een gunstiger vestigingsklimaat en kans op extra financiering voor onderzoek en ontwikkeling.”

Aansluiting landelijke ambities
De ambities van de AI-hub Noord-Nederland sluiten aan bij de actieagenda van de Nederlandse AI Coalitie. De AI hub Noord-Nederland heeft de  zogeheten kickstartfinanciering ontvangen vanuit de Nederlandse AI Coalitie, waarmee ze kunnen bijdragen aan de ambities van de Nederlandse digitaliseringsstrategie. Met de vorming van de hub worden consortia verstevigd en wordt gevolg gegeven aan het AINED rapport ‘Versnellen, vergroten en verbinden’ en de Actieagenda van de Nederlandse AI Coalitie.

Drie thema’s

De AI-hub Noord-Nederland is leidend in drie AI-thema’s: het delen van data, het investeren in kennis over digitalisering en AI (human capital), en de ontwikkeling van autonome systemen. De thema’s hebben betrekking op onder meer energie, gezondheidszorg, smart industry, water, agrofood en mobiliteit. Jan Post: “We zetten ons bijvoorbeeld in voor het verantwoord delen en koppelen van data op het vlak van gezondheid. Hierdoor wordt het mogelijk om grootschalig onderzoek te doen naar ziekten en gezond ouder worden.” Ook richt de AI-hub zich samen met partners wereldwijd op het ontwikkelen van een AI-computer die sneller is en een lager energiegebruik heeft dan de huidige computers.

Partners
Partners in de AI-hub Noord-Nederland zijn: Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool Groningen, NHL Stenden, Van Hall Larenstein, UMCG, ASTRON, New Energy Coalition, TNO, Wetsus, Philips, Innovatie Cluster Drachten en Metaalunie en FME via Smart Industry Hub (meer dan 2000 bedrijven). De hub nodigt echter andere partijen van harte uit om zich ook aan te sluiten.

AI hub Zuid-Holland en Oost-Nederland
Naast de start van de AI hub Noord-Nederland is onlangs ook de AI hub Zuid-Holland en de AI hub Oost-Nederland van start gegaan als netwerkorganisatie. Zij fungeren als gezamenlijk aanspreekpunt voor bedrijven en kennisinstellingen in hun regio die willen werken met AI. Raadpleeg de betreffende nieuwsberichten voor meer informatie.

Delen via: