Learning communities rondom AI: hoe staat het ervoor?

Gepubliceerd op: 30 maart 2023

De vraag naar AI-talent groeit zo snel dat de uitstroom uit het reguliere onderwijs dit tempo niet bij kan houden. Ook voor de reeds werkende professionals geldt dat de impact van AI het noodzakelijk maakt om fors en regelmatig bij te scholen, en de arbeidsproductiviteit te vergroten door met AI te leren (samen)werken.

Om de mogelijkheden van AI optimaal te kunnen benutten, is het van groot belang om veel aandacht te besteden aan de mensen die het moeten gaan doen. Om tot goede en betrouwbare AI-oplossingen te komen, speelt het opleiden van studenten en werknemers een cruciale rol.

Wat is een learning community?

De learning communities rondom AI richten zich op de optimale aansluiting tussen arbeidsmarkt, onderzoek en onderwijs. Het gezamenlijk onderzoeken, werken aan en leren van use cases van innovatieve mkb-bedrijven staat daarbij centraal, waarbij dus onderwijs, toegepast en praktijkgericht onderzoek hand-in-hand gaan. Zo worden werknemers van innovatieve mkb-bedrijven en instellingen geholpen om gebruik te maken van AI. En wordt er gewerkt aan praktijkgerichte innovatie en opleiding, en doorvertaling van nieuwe kennis naar onderwijs- en scholingsmodules. Learning communities bereiken zo een schaalsprong in AI-opleidingen door leren, innoveren en werken van werknemers en studenten in samenhang met elkaar plaats te laten vinden.

Op nationaal niveau hebben de Nederlandse AI Coalitie en AiNed met AiNed Learning communities het initiatief genomen om op alle niveaus samen te gaan werken om voldoende mensen met AI-expertise en AI- affiniteit te kunnen aanjagen. Alleen dan kunnen we de maatschappelijke en economische kansen voor Nederland blijven verzilveren.

Pilot zes hogescholen

De zes hogescholen (AvansFontysHogeschool RotterdamHogeschool UtrechtHogeschool van Amsterdam enSaxion) nemen deel aan het Pilotprogramma Applied AI Learning communities. In deze learning communities werken onderzoekers, professionals, docenten en studenten nauw samen om studenten en werknemers op te leiden door gezamenlijk nieuwe AI-toepassingen praktisch bruikbaar te maken.

Leren aan de hand van praktijkcases

“Toen de pilot met Learning communities vorig jaar juni startte, bestond er in Nederland al een netwerk van regionale AI-hubs van de Nederlandse AI Coalitie”, blikt Floor Michels-Swinkels, werkzaam bij de AI-hub Brainport en vanuit de AI-hubs trekker van dit onderwerp, terug. “Elke regionale AI-hub richt zich op toepassingsgebieden die aansluiten bij de ontwikkelingen in de bewuste regio. De pilot met Learning communities biedt de kans om aan de hand van praktijkervaring veel te leren over de wijze waarop learning communities werken en het belang van regionale inbedding. Dit is waardevolle kennis voor de ontwikkeling van AiNed Learning communities.”

Leren, werken en innoveren

“We zijn binnen de zes Learning communities van de pilot constant op zoek naar manieren om leren, werken en innoveren zo dicht mogelijk bij elkaar te brengen. En daarbij haken de hogescholen die deelnemen aan deze pilot aan bij de thema’s die er in hun regio spelen, waarbij zij er ook al snel voor hebben gekozen om zich aan te sluiten bij de al bestaande AI-hubs. Het feit dat er op het vlak van AI al een op regionaal niveau georganiseerd ecosysteem bestaat, helpt enorm. De deelnemende partijen starten gezamenlijk met het bepalen van een goede roadmap en aansluitend wat een geschikte aanpak is om praktijkgericht onderzoek te doen dat goed aansluit bij de uitdagingen die er bij ondernemers en maatschappelijke organisaties in een bepaalde regio spelen”, weet Myrna van de Water, kwartiermaker van het Learning communities pilotprogramma van de zes hogescholen.

Werken aan onderling vertrouwen

“Het opzetten van een geschikte leer- en werkomgeving helpt de deelnemers om elkaar goed te leren kennen en zo de ruimte te ervaren om te leren en innoveren. En bij learning communities is dat essentieel, want daarin is het belangrijk om goed van elkaars doelen en verwachtingen op de hoogte te zijn en op een ongedwongen manier te werken aan het onderlinge vertrouwen. Als de deelnemende partijen op dezelfde frequentie zitten, kunnen ze echt tot een versnelling komen”, aldus Myrna van de Water.

Onderdeel aanpak AiNed programma

Het pilotprogramma is 1 juli 2022 van start gegaan en heeft een looptijd van een jaar. De ontwikkeling van Learning communities maakt tevens onderdeel uit van het deelprogramma Mensen en Vaardigheden van het Nationaal Groeifonds AiNed programma. Hier wordt in het najaar vanuit AiNed vervolg aan gegeven, waarbij de opgedane kennis en ervaringen vanuit de pilot worden meegenomen.

Meer weten?

Tijdens het NL AI congres op 12 april staat het onderwerp ‘Learning communities rondom AI’ op het programma. Voorzitter Katja van Kranenburg van de werkgroep Human Capital gaat in gesprek met Floor Michels-Swinkels en Myrna van de Water waar zij een toelichting geven, en waarbij Geert-Jan Peters en Bart Beima best practices zullen delen met het publiek. Tevens zal Inald Lagendijk vanuit het AiNed bestuur aanwezig zijn om een toelichting te geven op de aanpak en doelstellingen vanuit AiNed. U kunt zich nog inschrijven voor het NL AI congres en deze sessie. Kijk hier voor meer informatie over het programma en hoe u zich kunt inschrijven.

Delen via: