Home > Nieuws > AI-hub Brightlands van start in Heerlen
Delen met:
LinkedIn
Twitter
WhatsApp
Email
Print

AI-hub Brightlands van start in Heerlen

AI-Hub Brightland
De regio Limburg start de AI-hub Brightlands met de Brightlands Smart Services Campus in Heerlen als kern. De AI-hub Brightlands verbindt Limburgse bedrijven, kennisinstellingen en andere organisaties die werken aan artificial intelligence en data science. Door bestaande samenwerkingsverbanden verder te verstevigen en uit te bouwen wil de AI-hub Brightlands de ontwikkelingen op dit gebied versnellen als antwoord op de maatschappelijke opgaven en bedrijfsvraagstukken in Limburg en daarbuiten.

Astrid Boeijen, CEO van de Brightlands Smart Services Campus en kwartiermaker van de AI-hub Brightlands: “Artificial Intelligence en data science zijn sterk medebepalend voor onze toekomstige welvaart en welzijn. We staan pas aan het begin van het optimaal benutten van de meerwaarde voor de sociale en economische opgaven in onze regio en daarbuiten.” De AI-hub Brightlands gaat één uithangbord en één gezamenlijk aanspreekpunt vormen en is onderdeel van het nationale netwerk van de Nederlandse AI Coalitie. Boeijen: ”De hub bundelt de krachten die we op dit terrein reeds bezitten en is goed voor Limburg, Nederland en de Euregio, omdat het vestigingsklimaat verder verbetert, we talent aantrekken en vasthouden en we samen innovatievraagstukken oppakken. Hierdoor kunnen we ook gerichter aanspraak maken op extra financiering voor onderzoek en ontwikkeling. We denken daarbij aan de ontwikkeling van onder andere specifieke innovatielabs.”

Partners

De AI-hub Brightlands is een initiatief van de Brightlands Smart Services Campus in Heerlen, de Universiteit Maastricht, Open Universiteit, Zuyd Hogeschool, VISTA College, de Provincie Limburg, Accenture, APG, de Gemeente Heerlen, Stadsregio Parkstad Limburg, LIOF, LWV, MKB-Limburg, Regitel, de Brightlands Chemelot Campus, de Brightlands Health Campus en de Brightlands Greenport Campus Venlo, het Maastricht UMC+, Zuyderland, VDL Nedcar, de Nederlandse Politie en het CBS. Annette Mosman, voorzitter van de Raad van Bestuur van APG: “Met deze brede samenwerking tussen publieke en private partijen kunnen we met volle energie door om kunstmatige intelligentie in de praktijk te onderzoeken, te ontwikkelen en de innovaties verder vorm te geven.”

Krachtig ecosysteem

Limburg, met de Brightlands Smart Services Campus in Heerlen als aanjager en kern, heeft een sterke positie op het gebied van kunstmatige intelligentie, datawetenschap en digitalisering. Op de in 2016 gestarte Brightlands Campus in Heerlen is een ecosysteem actief van 80 bedrijven, kennisinstellingen, overheden en andere organisaties die zich inzetten voor het ontwikkelen en toepassen van AI en data science. Bovendien maakt de campus deel uit van de vier Limburgse Brightlands Campussen. Ook op de Chemelot Campus in Sittard-Geleen (circulariteit), de Health Campus in Maastricht (gezondheid) en de Greenport Campus in Venlo (gezonde voeding) spelen data science en AI een belangrijke rol. In het omringende ecosysteem bevindt zich eveneens ruime expertise op het gebied van data science en AI, én de ambitie om die verder te ontwikkelen en in te zetten. Dat geldt onder meer voor de industrie, het MKB en de ziekenhuizen in de regio. “De AI-hub Brightlands wil dit ecosysteem versterken en uitbouwen. Een groot aantal bedrijven, overheden en instellingen is al aangehaakt bij de AI-hub Brightlands en we verwelkomen graag nieuwe partijen”, zegt Astrid Boeijen.

Nederlandse AI Coalitie

Om de AI-hub Brightlands te realiseren, ontvangt de hub de zogeheten kickstartfinanciering van de Nederlandse AI Coalitie, waarmee ze een bijdrage kan leveren aan de ambities van de NL AI Coalitie om Nederland een leidende rol te bezorgen op het gebied van Artificiële Intelligentie. Met de vorming van de hub wordt gevolg gegeven aan het AINED rapport ‘Versnellen, vergroten en verbinden’ en de Actieagenda van de Nederlandse AI Coalitie, waarvan het realiseren van één nationaal AI-netwerk één van de pijlers is. Naast de AI-hub Brightlands zijn eerder ook de AI-hub Amsterdam, AI-hub Brainport, AI-hub Zuid-Holland, AI-hub Oost-Nederland, AI-hub Noord Nederland en AI-hub Midden Nederland van start gegaan in het kader van de NL AI Coalitie. Samen fungeren de AI-hubs als gezamenlijk aanspreekpunt voor bedrijven en kennisinstellingen in de regio die willen werken met AI, verbonden in de NL AI Coalitie.

Versterken

De AI-hub Brightlands richt zich zowel op technisch AI onderzoek als op onderzoek naar de toepassing van AI in toepassingsgebieden zoals de publieke dienstverlening; publieke veiligheid; duurzame industrie; gezondheid en zorg. Gedeputeerde Joost van den Akker (Economie, Onderwijs en Sport): “De Provincie Limburg zet in haar provinciaal economisch beleid in op het versterken van de Limburgse economie en het versterken van de concurrentiepositie van het Limburgse MKB. De AI-hub Brightlands biedt het Limburgse MKB bedrijven als ook omliggende ondernemers in de Euregio de mogelijkheid om haar kennis rondom AI en data science te verstevigen. Daarnaast biedt de hub ondersteuning en antwoorden bij maatschappelijke en bedrijfsmatige vraagstukken en stimuleert de hub innovaties binnen bedrijven om zo de concurrentiepositie van het Limburgse bedrijfsleven te versterken.” Astrid Boeijen: “We hebben in Heerlen ruime ervaring opgebouwd met samenwerking tussen bedrijven, overheden en kennisinstellingen. Die zogeheten triple helix samenwerking is de beste voedingsbodem voor innovatie, en daar zullen we ook de burger bij betrekken. Daarbij worden internationale crossovers gemaakt met Duitsland en België, gezien de ligging van de hub een vanzelfsprekendheid. Er is veel aandacht voor onderwijs van studenten voor om- en bijscholing van medewerkers van bedrijven. De digitalisering in het MKB wordt onder meer ondersteund middels ons MKB Datalab.”

Motorkap

Qua technologie ‘onder de motorkap’ bezit de hub veel kennis en expertise op het gebied van onder andere machine learning, explainable AI, speltheorie, cognitieve robotica, mens-machine interactie. Wat de toepassing van AI betreft is er ook veel ervaring met veilig data delen, blockchain, privacy beschermende technieken, datavisualisatie, ethiek, en maatschappelijke en juridische aspecten.

Talent

De hub is verzekerd van de instroom van nieuw talent. In de AI, Data en Computer Science bachelors en masters van de Open Universiteit en de Universiteit Maastricht leren circa 1000 studenten de ins en outs van machine learning, imaging, cognitieve robotica, explainable AI, mens-machine interactie, optimalisering en speltheorie. De specialisaties Applied AI en Human Interaction van de ICT-opleiding van Zuyd Hogeschool faciliteren een directe doorstroom naar aansluitende masters van de Universiteit Maastricht en de Open Universiteit. VISTA College completeert de doorlopende leerlijn met een aansluiting op de HBO-ICT bachelor en AI-opleidingen van Zuyd Hogeschool. Martin Paul, collegevoorzitter van de Universiteit Maastricht: “dat de AI-hub deel uitmaakt van de Nederlandse AI Coalitie is een groot succes, voor de Brightlands Smart Services Campus in Heerlen en voor het héle Brightlands-concept. Onderzoekers en studenten van onze universiteiten en hogescholen kunnen er met partners uit de private en publieke sector samenwerken om AI-technologie in te zetten ten dienste van de samenleving: in Limburg, Nederland en daarbuiten.”

Uitwerken

De komende maanden worden de plannen voor de AI-hub Brightlands verder uitgewerkt. Astrid Boeijen tenslotte: “We verwachten dat veel partijen aanhaken, omdat AI de komende jaren steeds belangrijker wordt. We hebben een prima startpunt, maar moet er nog veel gedaan worden om voor Nederlandse bedrijven, onderwijs, wetenschap, overheid en burgers een goede positie te borgen. En dat doen we in samenwerking met alle partners.”

Tags:

Meest recente berichten

Staatssecretaris Van Huffelen bezoekt de AI-Parade in Bibliotheek Den Haag

Terugblik NL AI Congres 2023

Samen bouwen aan de digitale toekomst