Nederlandse AI Coalitie blij met steun Nationaal Groeifonds om ambitie te verwezenlijken

Gepubliceerd op: 9 april 2021

Kees van der Klauw, coalitiemanager NL AIC: “We zijn heel erg blij met het bericht dat ons AiNed programma is voorgedragen door de adviescommissie en dat fase 1 van het AiNed programma in belangrijke mate is gehonoreerd door de ministerraad. Een uitstekend resultaat! Het meerjarige programma versnelt de ontwikkeling en toepassing van Artificiële Intelligentie (AI). Op deze manier kan Nederland economisch én maatschappelijk de vruchten van AI plukken en internationaal met de koplopers meedoen. Met de deelnemers van de NL AIC is heel hard gewerkt aan dit plan en niet voor niks. Daar zijn we trots op. We zien er naar uit om deze ambitie gezamenlijk te realiseren.”

Economische groei en herstel

AI is een zich snel ontwikkelende technologie die een enorme invloed heeft op onze maatschappij en op alle onderdelen van de economie. De impact van AI zal in de komende jaren verder toenemen. AI-toepassingen worden al gebruikt voor onder andere betere medische diagnoses en zorg; reductie van het gebruik van pesticiden; besparing van energie; betere misdaadbestrijding; goedkoper onderhoud van wegen, spoorwegen en bruggen; efficiëntere productie en transport van goederen.

Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat): “Innovatie gericht op digitalisering, verduurzaming en gezondheid heeft bij de start van het Nationaal Groeifonds direct een prominente plek verkregen. Dat is goed voor álle Nederlanders. Immers: onderzoek en ontwikkeling is de sleutel voor duurzame groei en dus onze banen en inkomsten van de toekomst. Het is nodig dat de overheid ook actief grootschalige publieke financiering verstrekt om onderzoek, innovatie en technologie verder te laten ontwikkelen, startups te laten doorgroeien, talent aan te trekken, innovatie in Nederland te houden en daarmee onze internationale positie te versterken. Ik zie grote kansen voor de hierbij betrokken samenwerkende bedrijven, kennisinstellingen en overheden om deze uitdagingen aan te gaan.”

Doelen AiNed programma

Om de Nederlandse positie te versterken en de kansen te verzilveren, is het meerjarige AiNed programma opgesteld door de NL AIC, een publiek-privaat consortium met meer dan 400 deelnemende organisaties. Nederland kan met deze sterke en goed georganiseerde aanpak zorgen voor een significante groei van ons bruto binnenlands product (bbp, potentieel 1,6%). Het draagt bij aan een sterke toename van het aantal bedrijven dat in AI investeert en AI toepast. Het AiNed programma zet in op positieve maatschappelijke effecten van AI door de inzet van verantwoorde en mensgerichte AI-toepassingen, die bijdragen aan de Europese ambitie.

Cees Oudshoorn, algemeen directeur VNO-NCW/voorzitter Strategieteam NL AIC: “Er ligt een zeer goed plan om Nederland qua AI aansluiting te laten vinden met de wereldtop en om te zorgen dat we hier maatschappelijk en economisch ons voordeel mee doen. Op een Europese manier, met oog voor publieke belangen, mensgericht en in nauwe samenwerking tussen wetenschap, overheid en bedrijfsleven. Wij zijn er trots op dat dit gezien wordt door het kabinet en de adviescommissie van het Nationaal Groeifonds en dat we kunnen rekenen op financiële ondersteuning. Nu is het aan alle deelnemers van de Nederlandse AI Coalitie om onze uiterste best te doen om de ambitie en plannen te gaan waarmaken de komende jaren.”

Excelleren met AI op terreinen waar Nederland goed in is

Met de toekenning van 276 miljoen euro vanuit het Nationaal Groeifonds, waarvoor op een aantal punten nog afstemming nodig is en nog nader te realiseren voorwaarden gelden, zet het AiNed programma in op grootschalige projecten om vijf knelpunten op te lossen. Met een unieke lerende en integrale ketenaanpak waarbij mensgerichte AI voorop staat en tal van partijen samenwerken: overheid, onderwijs en onderzoek, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en burgers. De knelpunten voor succesvolle toepassing van AI voor Nederland liggen op het terrein van innovatie, kennisbasis, arbeidsmarkt, maatschappij en data delen. De projecten richten zich op aantrekken en behouden van AI-talent, het opleiden van studenten en werknemers, en op het versnellen van de ontwikkeling en toepassing van AI. Een belangrijk verschil wordt gemaakt met projecten die consortia van (keten)partijen bijeenbrengen rond kennis- en innovatiesamenwerkingen in juist die AI-toepassingsgebieden en AI-technologiedomeinen, waarin Nederland zich internationaal onderscheidt.

Om dit AiNed programma te kunnen uitvoeren, wordt er één nationaal AI-innovatie-ecosysteem gerealiseerd dat optimaal aansluit op Europese initiatieven en gebouwd is op sterke AI-hubs (regionale clusters voor onderzoek en innovatie) en spaken (verbonden expertisecentra). Deze partijen werken samen op gemeenschappelijke onderwerpen en nemen een leiderschapsrol op specifieke sterkten in toepassingsgebieden, in samenwerking met de NL AIC. Daarbij wordt de hele waardeketen betrokken en versterkt.

Lees meer over het AiNed programma.


Delen via: