AiNed programma

Bijdragen aan de ontwikkeling van AI in Nederland?
Sluit je dan aan bij de NL AIC.
Blijf up-to-date van het laatste nieuws omtrent de NL AIC

Contact

Heeft u vragen? Mail naar info@nlaic.com. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Laatste berichten

AiNed programma

Op deze pagina nemen we u op hoofdlijnen mee in de ambitie en aanpak van het AiNed Nationaal Groeifonds Investeringsprogramma 2021 – 2027. 

Artificiële Intelligentie (AI) is een zich snel ontwikkelende technologie die een enorme invloed heeft op onze maatschappij en op alle onderdelen van de economie. De impact van AI zal in de komende jaren verder toenemen. Om de Nederlandse positie te versterken en de kansen te verzilveren, is het meerjarige AiNed programma opgesteld door de Nederlandse AI Coalitie, een publiek-privaat consortium met meer dan 400 deelnemende organisaties. Het programma versnelt de ontwikkeling en toepassing van AI, zodat Nederland economisch en maatschappelijk de vruchten van AI kan plukken en internationaal met de koplopers mee kan doen.

Nederland kan met deze sterke en goed georganiseerde aanpak zorgen voor een significante groei van ons bruto binnenlands product (bbp, potentieel 1,6%). Het draagt bij aan een sterke toename van het aantal bedrijven dat in AI investeert en AI toepast. En we zetten in op positieve maatschappelijke effecten van AI door de inzet van verantwoorde en mensgerichte AI-toepassingen, die bijdragen aan de Europese ambitie.

Publieke investering

Het meerjarige AiNed programma vraagt een investering van 1,05 miljard euro uit het Nationaal Groeifonds voor de periode 2021-2027 terwijl eenzelfde bedrag wordt geïnvesteerd door private partijen (bedrijven) en reguliere publieke instrumenten samen. De totale omvang van het programma is 2,1 miljard euro. Op 9 april 2021 heeft de ministerraad besloten om het advies van de externe beoordelingsadviescommissie over te nemen en honoreert in belangrijke mate fase 1  van het AiNed programma. Dit houdt in dat er voor de eerste fase in 2021 – 2022 van ons programma een bedrag van 276 miljoen euro is toegekend. Hiervoor moet nog wel aan een aantal randvoorwaarden worden voldaan, maar deze zijn volledig in lijn met de doelstellingen van het AiNed programma.

Wat gebeurt er al met AI?

AI-toepassingen worden al gebruikt voor: betere medische diagnoses en zorg; reductie van het gebruik van pesticiden; besparing van energie; gepersonaliseerd onderwijs; betere misdaadbestrijding; goedkoper onderhoud van wegen, spoorwegen en bruggen; efficiëntere productie en transport van goederen; duurzame klantrelaties in de dienstensector en detailhandel; en zelfsturende robots, auto’s en drones.

Grote belangen en kansen voor Nederland

Met de sterk toegenomen beschikbaarheid van data, goedkope rekenkracht en nieuwe generaties van data-gedreven algoritmen, is AI in een stroomversnelling gekomen. Ondanks een goede uitgangspositie op het gebied van AI-kennis, digitale infrastructuur en gebruik van digitale technologie in het algemeen, dreigt Nederland achterop te raken. In economieën om ons heen wordt de grootschalige ontwikkeling en inzet van AI sterk gestimuleerd door overheden waardoor onze kennisbasis, de bedrijvigheid in economisch belangrijke sectoren, en onze autonomie sterk onder druk staan.

Versnellen ontwikkeling en toepassing van AI in Nederland

Het AiNed programma versnelt de ontwikkeling en toepassing van AI in Nederland. Het programma zet in op grootschalige projecten om vijf knelpunten op te lossen met een unieke lerende en integrale ketenaanpak, waarbij mensgerichte AI voorop staat en alle partijen van de quadrupel helix samenwerken: overheid, onderwijs en onderzoek, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en burgers. Met deze aanpak vermijden we de versnippering, verkokering en lage efficiëntie van traditionele werkwijzen, die niet passen bij de snelle ontwikkeling van AI. De knelpunten liggen op het terrein van innovatie, kennisbasis, arbeidsmarkt, maatschappij en data delen.

Aanpak

Om de kansen te benutten, worden de vijf knelpunten in onderlinge samenhang aangepakt:

  • Innovatie. De nu nog te trage ontwikkeling van innovatieve AI-toepassingen bij bedrijven (groot en klein), overheden en in waardeketens wordt versneld.
  • Kennisbasis. De kennisbasis van fundamenteel en toegepast onderzoek wordt versterkt, en bevordert ook het aantrekken, opleiden en behouden van meer specialisten en studenten om tekorten bij bedrijven, overheid en kennisinstellingen weg te werken.
  • Arbeidsmarkt. De capaciteit voor AI-opleidingen en trainingen van werknemers wordt op alle niveaus in de arbeidsmarkt vergroot, zodat werknemers goed voorbereid zijn op werken met producten en diensten die door AI veel krachtiger zijn dan nu.
  • Maatschappij. Alle belanghebbenden worden betrokken om mensgerichte AI met heldere ethische en juridische kaders en behulpzame regelgeving in Europese context te ontwikkelen, zodat de sociaaleconomische effecten van AI beheersbaar worden en er vertrouwen is in de werking van AI.
  • Data Delen. Oplossingen voor het beschikbaar maken van data voor AI worden ontwikkeld en toegepast om data op een veilige en verantwoorde wijze te benutten in zinvolle AI-toepassingen.

Gezamenlijke aanpak

De NL AIC kiest voor het opzetten van één nationaal AI-netwerk, dat opereert als één coherent geheel. De hiertoe gevormde AI-hubs in de verschillende regio’s van Nederland spelen een belangrijke rol in het verbinden en betrekken van lokale bedrijven, kennisinstellingen en andere organisaties die werken met Artificiële Intelligentie (AI). Bestaande samenwerkingsverbanden worden hiermee verstevigd en verder uitgebouwd. Dit alles om te komen tot versnelling van technologische ontwikkelingen, van innovatie, van maatschappelijke inbedding en van economische ontwikkelingen. In de eerste fase van het programma richten we ons voornamelijk op de toepassingsgebieden hightech, mobiliteit en logistiek, gezondheid en zorg, en energie en duurzaamheid. Tegelijkertijd bieden we ook ruimte voor opkomende en veelbelovende innovatieve platformen in nieuwe, zich nog ontwikkelende sectoren.

Het AiNed programma biedt een unieke, integrale aanpak voor een groot economisch en maatschappelijk belang van Nederland. Vele honderden partijen hebben zich sterk gemaakt voor het plan én de realisatie.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over het Nationaal Groeifonds op de website van Rijksoverheid. Heeft u een vraag? Stuur een e-mail naar communicatie@nlaic.com.

Delen via:
Share on linkedin
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Bouwstenen

De NL AIC werkt samen aan de benodigde kennis, expertise en resultaten op vijf thema’s, ook wel bouwstenen genoemd, die belangrijk zijn voor een innovatieve impact in economische en maatschappelijke toepassingsgebieden.

Toepassingsgebieden

AI is een generieke technologie die uiteindelijk haar toepassing vindt in alle sectoren. Het is van belang in te zetten op specifieke, voor Nederland relevante sectoren, waar goede resultaten te behalen zijn en waar kennis en ervaring opgeschaald kan worden voor toepassing in andere sectoren.

Word deelnemer

Om initiatieven in Artificial Intelligence te stimuleren en te verbinden, zijn we er als Nederlandse AI Coalitie van overtuigd dat een actieve samenwerking met een breed palet aan stakeholders essentieel is. In het eigen vakgebied en met andere stakeholders in het ecosysteem om een zo groot mogelijke impact te bereiken voor de ontwikkeling en toepassing van AI in Nederland. Vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven (groot, klein, startup), overheid, onderzoeks- en onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties kunnen deelnemen.

Geïnteresseerd? Kijk voor meer informatie op de pagina over de NL AIC.