AiNed programma

De Nederlandse AI Coalitie zet zich in om AI-ontwikkelingen in Nederland te versnellen en AI-initiatieven met elkaar te verbinden.
Bijdragen aan de ontwikkeling van AI in Nederland?
Sluit je dan aan bij de NL AIC.
Blijf up-to-date van het laatste nieuws omtrent de NL AIC

Contact

Heeft u vragen? Mail naar info@nlaic.com. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Laatste berichten

AiNed programma

Op deze pagina nemen we u op hoofdlijnen mee in de ambitie en aanpak van het AiNed Nationaal Groeifonds Investeringsprogramma 2021 – 2027. 

Artificiële Intelligentie (AI) is een zich snel ontwikkelende technologie die een enorme invloed heeft op onze maatschappij en op alle onderdelen van de economie. De impact van AI zal in de komende jaren verder toenemen. Om de Nederlandse positie te versterken en de kansen te verzilveren, is het meerjarige AiNed programma opgesteld door de Nederlandse AI Coalitie, een publiek-privaat consortium met inmiddels bijna 500 deelnemende organisaties. Het programma versnelt de ontwikkeling en toepassing van AI, zodat Nederland economisch en maatschappelijk de vruchten van AI kan plukken en internationaal met de koplopers mee kan doen.

Nederland kan met deze sterke en goed georganiseerde aanpak zorgen voor een significante bijdrage aan de potentiële 1,6% groei van ons bruto binnenlands product (McKinsey). Het draagt bij aan een sterke toename van het aantal bedrijven dat in AI investeert en AI toepast. En we zetten in op positieve maatschappelijke effecten van AI door de inzet van verantwoorde en mensgerichte AI-toepassingen, die aansluiten bij de Europese ambitie. Het Nationaal Groeifonds heeft aan het AiNed programma een bedrag van 204,5 miljoen euro toegekend.

Wat gebeurt er al met AI?

AI-toepassingen worden al ingezet voor bijvoorbeeld betere medische diagnoses en zorg; reductie van het gebruik van pesticiden; besparing van energie; gepersonaliseerd onderwijs; effectieve misdaadbestrijding; goedkoper onderhoud van wegen, spoorwegen en bruggen; efficiëntere productie en transport van goederen; duurzame klantrelaties in de dienstensector en detailhandel; en zelfsturende robots, auto’s en drones.

Grote belangen en kansen voor Nederland

Met de sterk toegenomen beschikbaarheid van data, goedkope rekenkracht en nieuwe generaties van AI-methoden, is AI in een stroomversnelling gekomen. Ondanks een goede uitgangspositie op het gebied van AI-kennis, digitale infrastructuur en gebruik van digitale technologie in het algemeen, dreigt Nederland achterop te raken. In economieën om ons heen wordt de grootschalige ontwikkeling en inzet van AI sterk gestimuleerd door overheden waardoor onze talent- en  kennisbasis, de bedrijvigheid in economisch belangrijke sectoren, en onze autonomie sterk onder druk staan.

Versnellen ontwikkeling en toepassing van AI in Nederland

Het AiNed programma versnelt de ontwikkeling en toepassing van AI in Nederland. Het programma zet in op grootschalige projecten om vijf knelpunten aan te pakken met een unieke lerende en integrale ketenbenadering, waarbij mensgerichte AI voorop staat en alle partijen van de quadrupel helix samenwerken: overheid, onderwijs en onderzoek, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en burgers. Met deze aanpak vermijden we de versnippering, verkokering en lage efficiëntie van traditionele werkwijzen, die niet passen bij de snelle ontwikkeling van AI. De knelpunten liggen op het terrein van innovatie, kennisbasis, arbeidsmarkt, maatschappij en data delen.

Aanpak

Om de kansen te benutten, worden de vijf knelpunten in onderlinge samenhang aangepakt:

  • Innovatie. De nu nog te trage ontwikkeling van innovatieve AI-toepassingen bij bedrijven (groot en klein), overheden en in waardeketens wordt versneld.
  • Kennisbasis. De kennisbasis van fundamenteel en toegepast onderzoek wordt versterkt, en bevordert ook het aantrekken, opleiden en behouden van meer specialisten en studenten om tekorten bij bedrijven, overheid en kennisinstellingen weg te werken.
  • Arbeidsmarkt. De capaciteit voor AI-opleidingen en trainingen van werknemers wordt op alle niveaus in de arbeidsmarkt vergroot, zodat werknemers goed voorbereid zijn op werken met producten en diensten die door AI veel krachtiger zijn dan nu.
  • Maatschappij. Alle belanghebbenden worden betrokken om mensgerichte AI met heldere ethische en juridische kaders en behulpzame regelgeving in Europese context te ontwikkelen, zodat de sociaaleconomische effecten van AI beheersbaar worden en er vertrouwen is in de werking van AI.
  • Data Delen. Oplossingen voor het beschikbaar maken van data voor AI worden ontwikkeld en toegepast om data op een veilige en verantwoorde wijze te benutten in zinvolle AI-toepassingen.

Gezamenlijke aanpak

De NL AIC kiest voor het opzetten van één nationaal AI-netwerk, dat opereert als één coherent geheel. De hiertoe gevormde AI-hubs in de verschillende regio’s van Nederland spelen een belangrijke rol in het verbinden en betrekken van lokale bedrijven, kennisinstellingen en andere organisaties die werken met Artificiële Intelligentie. Daarmee helpt het AiNed programma Nederlandse bedrijven en publieke instellingen om essentiële stappen te zetten met AI die van groot economisch én maatschappelijk belang zijn. Vele honderden partijen hebben zich sterk gemaakt voor het plan én de realisatie.

Om de knelpunten aan te pakken, worden in de eerste fase van het programma publiek-private investeringen gedaan in vier deelprogramma’s:

  • Kennis- en innovatiebasis
  • Mensen en vaardigheden
  • Toepassen van AI-systemen
  • Samenwerken in het ecosysteem

Elk deelprogramma kent verschillende onderdelen gericht op specifieke doelgroepen, samenwerkingen en beoogde resultaten in de quadrupel helix. Kijk voor meer informatie over de aanpak van het programma op de website van AiNed.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het Nationaal Groeifonds, bezoek dan de website van Rijksoverheid. Heeft u een vraag voor de Nederlandse AI Coalitie? Neem dan contact met ons op.

Delen via:

Bouwstenen

De NL AIC werkt samen aan de benodigde kennis, expertise en resultaten op vijf thema’s, ook wel bouwstenen genoemd, die belangrijk zijn voor een innovatieve impact in economische en maatschappelijke toepassingsgebieden.

Toepassingsgebieden

AI is een generieke technologie die uiteindelijk haar toepassing vindt in alle sectoren. Het is van belang in te zetten op specifieke, voor Nederland relevante sectoren, waar goede resultaten te behalen zijn en waar kennis en ervaring opgeschaald kan worden voor toepassing in andere sectoren.

Word deelnemer

Om initiatieven in Artificial Intelligence te stimuleren en te verbinden, zijn we er als Nederlandse AI Coalitie van overtuigd dat een actieve samenwerking met een breed palet aan stakeholders essentieel is. In het eigen vakgebied en met andere stakeholders in het ecosysteem om een zo groot mogelijke impact te bereiken voor de ontwikkeling en toepassing van AI in Nederland. Vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven (groot, klein, startup), overheid, onderzoeks- en onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties kunnen deelnemen.

Geïnteresseerd? Kijk voor meer informatie op de pagina over de NL AIC.