ELSA Lab Northern Netherlands

Gepubliceerd op: 29 maart 2022

ELSA Lab Northern Netherlands richt zich op het ontwikkelen van kennis die van belang is voor verantwoorde ontwikkeling en toepassing van AI in de context van zorg. Door onderzoek te doen naar culturele, ethische, juridische, sociaal-politieke en psychologische aspecten van gebruik van AI in verschillende besluitvormingscontexten.

Door deze kennis te integreren in een online AI hulpmiddel, wil het ELSA Lab bijdragen aan het vergroten van kennis over betrouwbare mensgerichte AI en verantwoorde ontwikkeling en implementatie bevorderen van gezondheidstechnologie innovaties, waaronder AI, in de Noordelijke regio.

Kennis zal in kaart worden gebracht aan de hand van drie concepten: beschikbaarheid, gebruik en prestatie. Deze drie concepten omvatten de gehele AIREA-NL onderzoeksagenda. Beschikbaarheid adresseert de eerste twee ontwikkelingsstadia van AI (het creëren van AI-componenten en AI-systemen), gebruik adresseert het derde ontwikkelingsstadium (AI-systemen en mensen), en prestatie het vierde en laatste stadium (de interactie tussen AI-systemen en maatschappij).

Aan welke maatschappelijke uitdaging op het gebied van AI wordt gewerkt?

Door de opgedane kennis van de ELSA aspecten en de ELSA tool te verspreiden, wil het lab bijdragen aan het bevorderen van gezond leven, werken en ouder worden. Dit zijn belangrijke maatschappelijke uitdagingen gezien de steeds ouder wordende samenleving, het toenemende tekort aan zorgpersoneel en een toename in leefstijl gerelateerde chronische ziekten. Deze uitdagingen zijn vanwege de uitdagende sociaal-demografische samenstelling van de regio met name in het Noorden zeer urgent. Specifieke aandacht wordt hierbij besteed aan perspectieven van lage sociaaleconomische status (SES) groepen, omdat gezondheidsverschillen tussen hoge en lage SES-groepen wereldwijd toenemen, waaronder ook in de Noordelijke regio.

Wat voor type oplossing wordt de uiteindelijke gebruiker geboden?

Als belangrijkste eindresultaat streeft het ELSA Lab naar het opleveren van een praktische online ELSA tool. Er zijn de laatste jaren veel AI-richtlijnen ontwikkeld, maar deze beschrijven voornamelijk algemene ethische en juridische principes. Wat mist zijn praktische handvatten met betrekking tot hoe die principes toegepast kunnen worden in het proces van het ontwikkelen van AI-toepassingen in concrete contexten. De te ontwikkelen tool zal deze informatie bevatten voor de toepassing van AI in de context van zorg.

Welke AI-methoden of technologieën worden er tijdens het onderzoek gebruikt?

Binnen het ELSA Lab Northern Netherlands zal aan de hand van vier use cases onderzoek worden gedaan naar het gebruik van AI in verschillende besluitvormingscontexten. De vier use cases (genetische data, monitoring data, persoonlijke gezondheidsdata, synthetische data)  omvatten vormen van data en AI-toepassingen in verschillende contexten op het gebied van gezond leven, werken en ouder worden. Op deze manier wordt verwacht een breed overzicht van ELSA aspecten te genereren.

Wordt er samengewerkt met andere sectoren?

In het ELSA Lab zijn de vier quadrupel helix partners (kennisinstellingen, publiek-private organisaties, overheden en de burgers/patiëntorganisaties) betrokken. Het ELSA Lab is ingebed in verschillende bestaande initiatieven in het Noorden, zoals het Data Science Center in Health (DASH), het Health Technology Research and Innovation Cluster (HTRIC) en de AI-hub Noord-Nederland, wat van belang is voor het breed delen van de in het ELSA Lab ontwikkelde kennis, inclusief het ELSA AI hulpmiddel, en de bestendigheid van het lab. Daarnaast wordt samengewerkt met buitenlandse partners die zich ook bezighouden met verantwoorde ontwikkeling en implementatie van AI en over veel kennis en ervaring beschikken met het betrekken van achterstandsgroepen. Tot slot werkt het ELSA Lab samen met andere door de Nederlandse AI Coalitie erkende ELSA Labs met een NL AIC Label.

Wat is het ultieme succes dat dit ELSA Lab kan bereiken?

Het ELSA Lab Northern Netherlands streeft ernaar een belangrijke speler te worden ten aanzien van het ontwikkelen en ontsluiten van kennis op het gebied van verantwoorde ontwikkeling en implementatie van AI in de zorg. Daarnaast wil het ELSA Lab het regionale expertisecentrum worden op het gebied van ELSA vraagstukken en door het delen van deze kennis een bijdrage leveren aan het bevorderen van gezondheidstechnologie en AI-ontwikkeling in het Noorden.

Gehonoreerd met het NL AIC Label

NL AIC Label

De Nederlandse AI Coalitie heeft het NL AIC Label ontwikkeld om haar visie op de ontwikkeling en toepassing van AI in Nederland kracht bij te zetten. Een NL AIC Label is een formele erkenning van (de kwaliteit van) een activiteit in lijn met de ambities en strategische doelen van de NL AIC. De NL AIC feliciteert het ELSA Lab Northern Netherlands van harte.

Honorering financiering ELSA Lab

NWO en de Nederlandse AI Coalitie hebben de NWA-call ‘Mensgerichte AI voor een inclusieve samenleving – naar een ecosysteem van vertrouwen’ gelanceerd. Na een toetsing door een onafhankelijke NWO beoordelingscommissie zijn eind januari 2022 vijf projecten gehonoreerd, waaronder dit ELSA Lab. De NL AIC feliciteert alle betrokkenen met deze honorering en wenst hen veel succes toe bij de verdere ontwikkeling van het Lab.

Meer informatie?

Onderstaand overzicht geeft de betrokken partijen van het consortium weer. Geïnteresseerd in dit ELSA Lab? Bezoek de website van het ELSA Lab of neem contact op met Mirjam Plantinga. Wilt u meer informatie over Mensgerichte AI en het ELSA concept, dan nodigen we u graag uit deze pagina te bezoeken.

Delen via: