ELSA Lab AI4Access

Gepubliceerd op: 10 mei 2022

Auditieve of visuele beperkingen of laaggeletterdheid, beperken toegang tot kennis en diensten die belangrijk zijn voor culturele, sociale en politieke participatie. Dit leidt tot sociale ongelijkheid in de samenleving en gebrek aan vertegenwoordiging van bepaalde bevolkingsgroepen in politieke debatten en besluitvormingsprocessen.

Nieuwe AI-technologieën hebben de potentie om kennis en diensten breder toegankelijker te maken. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is dat de ontwikkeling van deze nieuwe AI-technologieën hand in hand moet gaan met gedegen onderzoek naar de ethische, juridische en sociale aspecten die aan het gebruik ervan verbonden zijn.

Aan welke maatschappelijke uitdaging op het gebied van AI wordt gewerkt?

Het AI4Access Lab werkt aan nieuwe AI-technologieën, co-design methoden en beleidsaanbevelingen om belangrijke kennis en diensten toegankelijker te maken voor mensen met een auditieve of visuele beperking en laaggeletterden, en daarmee de culturele, sociale en politieke participatie van deze mensen te vergroten. Een belangrijke voorwaarde voor een inclusievere samenleving.

Wat voor type oplossing wordt de uiteindelijke gebruiker geboden?

Het Lab richt zich met name op AI-technologieën die informatie omzetten naar een format dat toegankelijk is voor de eindgebruiker, bijvoorbeeld van tekst naar spraak (voor mensen met een visuele beperking of beperkte leesvaardigheid), van spraak naar tekst (voor mensen met een auditieve beperking maar goede leesvaardigheid), of van spraak naar gebarentaal (voor mensen met een auditieve beperking voor wie gebarentaal toegankelijker is dan geschreven tekst).

Welke AI-methoden of technologieën worden er tijdens het onderzoek gebruikt?

Het ELSA Lab AI4Access ontwikkelt nieuwe co-design methodieken die specifiek gericht zijn op eindgebruikers met een auditieve of visuele beperking of beperkte leesvaardigheid. Bestaande co-design methodieken zijn hier vaak nog niet op toegerust.

Wordt er samengewerkt met andere sectoren?

Binnen het ELSA Lab wordt samengewerkt met verschillende kennisinstellingen, overheidsinstanties, en organisaties uit de publieke sector, de culturele sector (met name bibliotheken en musea), en de technologiesector.

Wat is het ultieme succes dat dit ELSA Lab kan bereiken?

Het ELSA Lab AI4Access beoogt met behulp van nieuwe AI-technologieën belangrijke kennis en diensten toegankelijk te maken voor iedereen, en daarmee bij te dragen aan een inclusievere samenleving.

NL AIC Label

Gehonoreerd met het NL AIC Label

De Nederlandse AI Coalitie heeft het NL AIC Label ontwikkeld om haar visie op de ontwikkeling en toepassing van AI in Nederland kracht bij te zetten. Een NL AIC Label is een formele erkenning van (de kwaliteit van) een activiteit in lijn met de ambities en strategische doelen van de NL AIC. De NL AIC feliciteert het ELSA Lab AI4Access van harte!

Partners

Het ELSA Lab AI4Access is een samenwerkingsverband met TU Delft, Universiteit van Amsterdam, Universiteit Leiden, Hogeschool Rotterdam, Koninklijke Bibliotheek, Beeld & Geluid, Reading and Writing Foundation, Accessibility Foundation, Foundation ABC, Probiblio, Nederlands Gebaren Centrum, Alliantie Digitaal Samenleven, Dedicon, Amberscript, Sioux Technologies, Envision, Heren van Design, Dropstuff Media B.V.

Meer informatie?

Geïnteresseerd in dit ELSA Lab? Neem dan contact op met Alessandro Bozzon. Wilt u meer informatie over Mensgerichte AI en het ELSA concept, dan nodigen we u graag uit deze pagina te bezoeken.

Delen via: