Hoe staat het nu met de AI Act?

Gepubliceerd op: 28 november 2022

Op 14 november 2022 organiseerden de AI-hub Zuid-Holland en de werkgroep Mensgerichte AI in Mondai, house of AI in Delft, een bijeenkomst om u onder leiding van Jos van der Wijst bij te praten over de stand van zaken met betrekking tot deze AI-verordening. Diverse sprekers gaven hun visie op de ontwikkelingen.

Reactie lidstaten

In het Europese wetgevingsproces is het vervolgens aan de lidstaten en het Europees parlement om tot een compromistekst te komen die, al het goed is, wordt aangenomen door het Europees parlement. De lidstaten hebben inmiddels bijna overeenstemming bereikt over die tekst. De meest recente publiek beschikbare tekst dateert van 3 november 2022. Tijdens de bijeenkomst werd aangegeven dat er op dinsdag 6 december 2022 een bijeenkomst van de Telecomraad plaatsvindt waarin naar verwachting de definitieve compromistekst zal worden aangenomen. Vervolgens is het aan het Europees parlement om de reactie op het voorstel af te ronden. Dat proces zal naar verwachting in de eerste helft van 2023 worden afgerond.

Waar staan we nu?

Op de bijeenkomst besprak prof. Anne Meuwese het voorstel en de compromistekst (versie 3 november 2022). Anne gaf aan dat er op een aantal punten relevante aanpassingen zijn aangebracht. Zo is bijvoorbeeld de definitie van AI aangepast. Er zullen nu minder toepassingen onder de definitie van AI vallen. Van fundamentele wijzigingen is geen sprake. Onderwerpen zoals de risicogebaseerde aanpak, de self assessments en de AI regulatory sandbox blijven onderdeel van het voorstel. Wel zijn hier (soms belangrijke) details aangepast.

Moet de praktijk al aan de slag met het voorstel?

Dasha Simons (IBM) vertelde over de wijze waarop zij organisaties helpt bij het adopteren van trustworthy AI (mensgerichte AI). Zij gaf ook aan dat organisaties die hier tijdig mee aan de slag gaan, straks een frontrunner advantage kunnen hebben. In de meeste gevallen betekent het adopteren van trustworthy AI een multidisciplinaire aanpak. Daarbij komt soms voor dat verschillende disciplines (data science, legal, ethiek) een ‘verschillende taal’ spreken.

Hoe bereidt de toezichthouder zich voor op de AI-verordening?

Huub Janssen (Agentschap Telecom) heeft toegelicht hoe de toezichthouders op AI (in Nederland zijn dat er meer dan 20) zich voorbereiden op de AI-verordening. Aangezien er meerdere toezichthouders bevoegd kunnen zijn, zijn er afspraken gemaakt hoe deze toezichthouders gaan samenwerken. Huub heeft uitgebreid stilgestaan bij de AI regulatory sandbox. In 2023 organiseren het Agentschap Telecom, met de Autoriteit Persoonsgegevens en de Autoriteit Consument en Markt een pilot van een AI regulatory sandbox. Huub vroeg zich af of, gelet op de gewijzigde compromistekst, het instrument van de sandbox nog wel toegevoegde waarde heeft.

Interesse in meer informatie?

Deze bijeenkomst was geïnitieerd door de werkgroep Mensgerichte AI van de NL AIC. Ook tijdens het ECP Jaarfestival is dit onderwerp uitgebreid aan de orde geweest. In 2023 volgen we de juridische aspecten van AI op de voet. Degenen (juristen en niet-juristen) die dit willen volgen, zijn van harte welkom in het team dat zich bezighoudt met de juridische aspecten van mensgerichte AI. Kijk hier voor meer informatie of neem contact op met Jos van der Wijst.

Delen via: