Het belang van een leven lang ontwikkelen en digitalisering

Gepubliceerd op: 24 september 2020

Interview Katja van Kranenburg – voorzitter werkgroep Human Capital NL AIC

Stel jezelf eens voor, wie ben jij Katja, naast voorzitter van de werkgroep Human Capital?
Ik ben advocaat bij CMS, gespecialiseerd in arbeidsrecht en geef leiding aan de sectie Employment & Pensions. Binnen CMS ben ik hoofd van de Sectorgroep Technology, Media & Communications in Nederland en verantwoordelijk voor ons Corporate Social Responsibility beleid op het gebied van Technologie en Innovatie. Voor mij komen in deze rollen mijn diepe interesse in het werken aan de ontwikkeling van vaardigheden, scholing en de invloed van technologie op werk allemaal samen. Daarnaast ben ik voorzitter van de werkgroep Human Capital van de Dutch Blockchain Coalition en betrokken vanuit de twee coalities bij het bestuurlijk overleg van de Human Capital Agenda ICT.

Waarom ben je voorzitter van deze werkgroep, met andere woorden wat vind jij belangrijk aan het onderwerp Human Capital?
Ik ben ervan overtuigd dat scholing essentieel is voor de ontwikkeling en groei van onze economie. Een hoger kennisniveau dat aansluit bij technologische ontwikkelingen leidt tot (een hogere) inkomenszekerheid, tot behoud van talent en de kans om vanuit Nederland bij te dragen aan innovatie. Scholing blijft tegelijkertijd een onderbelicht onderdeel van de afspraken tussen werkgever en werknemer, hoewel we momenteel zien dat een groot aantal mensen door de impact van corona op sectoren en beroepen, noodgedwongen scholing opzoekt om aan de slag te kunnen blijven. Scholing en in het bijzonder het opdoen van kennis over technologie is binnen alle lagen van het onderwijs van belang, maar desondanks is scholing over technologie geen onderdeel van het curriculum (leerplan van een school). Dat is een gemiste kans omdat hier het risico in schuilt dat er een kennisachterstand ontstaat in Nederland. Een ander risico van het gebrek aan kennis over technologie, zoals AI, is dat de burger onvoldoende in staat is vertrouwen te krijgen in toepassing van technologieën door de overheid.

Waar staat de werkgroep Human Capital voor?
Een van de doelen van de werkgroep Human Capital is om de ontwikkeling van kennis over technologie en AI in het bijzonder te versnellen, toegankelijker te maken voor scholieren, studenten en (toekomstige) werkenden. Feitelijk voor de burger. De werkgroep wordt gevormd door deelnemers van de NL AIC uit het bedrijfsleven, overheid, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties. Door vanuit deze werkgroep gezamenlijk op te trekken bereiken we meer dan wanneer iedereen zich vanuit de eigen organisatie over dezelfde vragen buigt. Anders dan soms wordt gesuggereerd, ben ik ervan overtuigd dat banen niet worden overgenomen door AI, maar dat taken en rollen veranderen door AI. Dat is een positieve ontwikkeling. Denk bijvoorbeeld aan bepaalde repeterende taken die door AI op een efficiëntere manier kunnen worden uitgevoerd. Of hoe AI het kennisniveau in bepaalde functies kan verrijken waardoor mensen betere beslissingen kunnen nemen.

Binnen de werkgroep Human Capital werken we met drie subgroepen: Leven Lang Ontwikkelen, Onderzoek & Data, en Scholing & Onderwijs. Daarnaast starten we binnenkort met een groep die HR-mensen wegwijs maakt in hoe te starten met scholing en kennis over AI tot en met het beter kunnen anticiperen op verandering in rollen en welke stakeholders daarbij te betrekken. Met de werkgroep werken we onder meer aan het inzichtelijk maken van beschikbare cursussen en trainingen, organiseren we sectorspecifieke Tech in a Day’s en webinars, zoals het Leven Lang Ontwikkelen & Digitalisering webinar dat plaatsvond op dinsdag 22 september.

Waar ging dit webinar over?
Veel organisaties weten dat nieuwe technologieën, zoals AI, veranderingen gaan brengen, maar hebben tegelijkertijd ontzettend veel vragen. Hoe en waar begin je binnen je organisatie, hoe borg je dat werknemers in alle lagen van de organisatie meedoen en hoe bepaal je op welke veranderingen je je moet voorbereiden. En als je dat beeld eenmaal hebt, wie heeft dan welke verantwoordelijkheid in dit proces.

Tijdens het webinar kwamen vier sprekers aan het woord die ieder een eigen drive en passie hebben voor en met AI. In het eerste deel sprak ik als tafelhost met Iris Koolen, een van de grondleggers van I.AM.Digital en de Nationale AI Cursus. Zij deelde haar ervaringen over het meenemen van organisaties in een veranderingsproces, haar visie over een Leven Lang Werken en de rol van de werknemer hierin. Marc Jansen, bij de Rabobank verantwoordelijk voor People Data & Innovation, legde uit hoe het opdoen van kennis over technologie en inzicht krijgen in de impact van technologie op rollen binnen Rabobank ondertussen onderdeel is van het DNA. Tegelijkertijd stelden we vast dat middelen soms onbenut blijven en beter kunnen worden verdeeld om mobiliteit van arbeid mogelijk te maken.

In het tweede deel vertelde Paul Gelderblom, Manager Data Science Development bij Shell, hoe binnen Shell de energietransitie sinds een aantal jaren een aanjager is voor het actief sturen op ontwikkeling van kennis en vaardigheden rond AI en data. Dit vraagt weliswaar een investering in tijd en middelen van alle betrokkenen, maar wordt door velen gezien als onderdeel van de afspraken tussen werkgever en werknemer. Maarten de Rijke (Hoogleraar AI en Information Retrieval aan de UvA en Directeur bij het Innovation Center voor AI) vertelde over de aanleiding om de ICAI Labs op te zetten en hoe vanuit deze labs door de wetenschap met het bedrijfsleven en met de overheid wordt samengewerkt aan vraagstukken over AI die bijdragen aan een versnelling van innovatie in Nederland. De deelnemers aan het webinar konden zich live aanmelden voor de AI MOOC’s (online trainingen) die ontwikkeld zijn door ICAI en de TU Delft.

Hoe verhoudt dit webinar zich tot de andere activiteiten van de werkgroep?
Dit webinar draagt bij aan de doelstelling van de werkgroep Leven Lang Ontwikkelen: Werken aan bewustwording over belang en impact van AI in alle lagen van organisaties en het stimuleren van ontwikkeling van training en opleiding breed in Nederland in alle sectoren. Naast dit webinar proberen we deze doelstelling ook op andere manieren te behalen, zoals door het bieden van een overzicht van het aanbod van diverse AI trainingen en cursussen, het organiseren van sectorspecifieke Tech in a Day’s (wat kan AI voor een specifieke sector, bijvoorbeeld Energy & Industry betekenen) en het opzetten van Teach the Teachers waarbij we docenten aan elkaar verbinden, onderwijsmateriaal delen en deep dives organiseren om kennis aan elkaar over te brengen. De werkgroep heeft iedere drie weken een half uur een digitaal moment. Daar komen vaak hele interessante en concrete ideeën uit die vervolgens met veel energie worden opgepakt. Laat het ons gerust weten als je hierbij wil aanhaken.

Benieuwd naar dit webinar? U kunt hier terugkijken.

Delen via: