FAQ

Veelgestelde vragen

Op de veelgestelde vragen pagina van de Nederlandse AI Coalitie (NL AIC) leest u de antwoorden op de meest voorkomende vragen. Staat uw vraag hier niet tussen, dan kunt u contact opnemen met onze afdeling Communicatie.

Algemeen

Wat is de toegevoegde waarde van de NL AIC?

De NL AIC is een publiek-private samenwerking, waarbij overheid, bedrijfsleven, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en maatschappelijke organisaties samenwerken. De coalitie heeft als doel de Nederlandse activiteiten in AI te stimuleren, te ondersteunen en waar nodig te organiseren. Ze wil Nederland in een voorhoedepositie krijgen op het gebied van kennis én toepassing van AI voor welvaart en welzijn met inachtneming van Nederlandse en Europese normen en waarden. De NL AIC functioneert als dé katalysator van AI-toepassingen in ons land.

Wat is de scope van de NL AIC?

De impact van AI op onze welvaart en ons welzijn is nu al merkbaar in vrijwel alle economische sectoren en reikt tot in ons privéleven. De verwachting is dat dit in de komende jaren zal toenemen. De scope van de NL AIC is dan ook breed waarbij we ons richten op vijf generieke thema’s, ook wel bouwstenen genoemd (zie Bouwstenen), die van belang zijn voor alle toepassingsgebieden zoals Gezondheid en Zorg en Landbouw en Voeding (zie toepassingsgebieden). De NL AIC wil een duurzame ecosysteem rol spelen in AI voor Nederland. Het investeringsplan AiNed van de NL AIC heeft een tijdshorizon van ongeveer zeven jaar waarin we ons nu richten op een programmering van activiteiten voor de eerste twee jaar. Op basis van datagedreven inzichten, lessons learned en actuele omstandigheden worden de volgende fasen verder vormgegeven. Ten slotte heeft de NL AIC een internationale dimensie waarbij wij ons richten op het beïnvloeden en benutten van het beleid en middelen van de Europese Commissie, op de positionering van Nederland als vooraanstaand AI- land en op samenwerking met belangrijke partnerlanden in Europa en daarbuiten.

Wat houdt AI in?

AI staat voor Artificiële Intelligentie, een technologische ontwikkeling die sterk bepalend is en wordt voor onze toekomstige welvaart en welzijn. Door het generieke karakter van de technologie zal AI impact hebben op alle bedrijfssectoren, ons privé leven en de maatschappij. Het is moeilijk te definiëren wat AI precies inhoudt, maar vaak wordt de volgende omschrijving gehanteerd: Het vermogen van een systeem om externe gegevens correct te interpreteren, om te leren van deze gegevens, en om deze lessen te gebruiken om specifieke doelen en taken te verwezenlijken via flexibele aanpassing. Dit vermogen is traditioneel voorbehouden aan mensen.

Wat betekent de afkorting NL AIC?

De afkorting NL AIC staat voor de Nederlandse AI Coalitie.

Waar vind ik publicaties van de NL AIC?

De publicaties van de NL AIC vindt u op deze pagina.

Bouwstenen

Wordt het aantal bouwstenen nog uitgebreid?

Voor de komende drie jaar verwachten wij geen uitbreiding van het aantal bouwstenen. Uiteraard houden wij de ontwikkelingen goed in het oog en passen aan waar nodig.

Hoe zijn de bouwstenen tot stand gekomen?

De NL AIC werkt samen aan de benodigde kennis, expertise en resultaten op het gebied van vijf thema’s, ook wel bouwstenen genoemd: Data Delen, Human Capital, Mensgerichte AI, Research en Innovatie en Startups en Scale-ups. Deze bouwstenen zijn belangrijk voor een innovatieve impact in economische en maatschappelijke toepassingsgebieden (sectoren).  De bouwstenen zijn duidelijk als van gemeenschappelijk belang naar voren gekomen in verkennende gesprekken met veel spelers in het veld. Wij verwachten dat ze de komende jaren belangrijk zullen blijven.

Hoe wordt de inhoudelijke richting van de werkgroepen bepaald?

Elke bouwsteen heeft een werkgroep, waarin deelnemers kunnen aansluiten, voor het aanpakken van sectoroverstijgende uitdagingen en kansen. De werkgroepen zijn de kennis- en ervaringsbron van en voor deelnemers. Zij bepalen gezamenlijk en met hulp van een coördinator en een voorzitter zelf hun aanpak en onderwerpen.

Hoe kan ik deelnemen aan één of meerdere bouwstenen?

Als deelnemer aan de NL AIC kunt u bij inschrijving aangeven aan welke bouwstenen u een bijdrage wilt leveren. Daarnaast is het als deelnemer mogelijk kennis te nemen van de voortgang en resultaten van alle andere bouwstenen.

Toepassingsgebieden

Op welke toepassingsgebieden richt de NL AIC zich?

Voor de ontwikkeling van kennis en ervaring in de toepassing van AI in Nederland is het van belang in te zetten op specifieke, voor Nederland relevante sectoren, waar goede resultaten te behalen zijn en waar kennis en ervaring worden ontwikkeld en mogelijk toegepast kunnen worden in andere sectoren. Op dit moment zijn er vanuit de NL AIC  werkgroepen in de volgende Toepassingsgebieden actief: toepassingsgebieden Cultuur, Defensie, Energie en Duurzaamheid, Financiële Dienstverlening, Gezondheid en Zorg,  Haven en Maritiem, Landbouw en Voeding, Mobiliteit, Transport en Logistiek, Onderwijs, Publieke Diensten, Technische Industrie, en Veiligheid, Vrede en Recht.

Kunnen er nieuwe Toepassingsgebieden toegevoegd worden?

Het aantal toepassingsgebieden kan worden uitgebreid. Hiervoor is het belangrijk dat er een brede en voldoende grote groep van organisaties is die hier baat bij heeft en actief gaat participeren.

Kan ik namens mijn organisatie aansluiten bij één of meerdere toepassingsgebieden?

Als deelnemer aan de NL AIC kunt u bij inschrijving aangeven aan welke toepassingsgebied(en) u een bijdrage wilt leveren. Verschillende mensen uit deelnemende organisatie kunnen in verschillende toepassingsgebieden deelnemen. Daarnaast is het mogelijk als deelnemer kennis te nemen van de voortgang en resultaten van andere toepassingsgebieden via bijvoorbeeld (online) evenementen.

Hoe kan ik deelnemen aan één of meerdere werkgroepen per toepassingsgebied?

Als deelnemer aan de NL AIC kunt u bij inschrijving aangeven aan welke werkgroep(en) u een bijdrage wilt leveren. Verschillende mensen uit deelnemende organisatie kunnen in verschillende werkgroepen deelnemen. Daarnaast is het mogelijk als deelnemer kennis te nemen van de voortgang en resultaten van andere werkgroepen via bijvoorbeeld (online) evenementen.

Deelname

Zijn er kosten verbonden aan deelname?

Ja, er zijn kosten verbonden aan deelname aan de NL AIC. Raadpleeg deze pagina voor meer informatie.

Welke partijen kunnen deelnemen aan de NL AIC?

Rechtspersonen, specifiek het bedrijfsleven (groot, klein, startup), overheid, onderzoeks- en onderwijsinstellingen en maatschappelijke of andere organisaties kunnen deelnemen aan de NL AIC. Natuurlijke personen (individuen) kunnen niet als zodanig deelnemen maar wel als vertegenwoordiger van genoemde organisaties. We nodigen u graag uit de pagina met meer informatie over de criteria voor deelname te raadplegen.

Wat levert een deelname aan de NL AIC op?

Meedoen met de Nederlandse AI Coalitie betekent: Snel starten met nieuwe initiatieven en projecten. Bundelen van krachten en leren van anderen. Toegang tot relevante contacten en organisaties in het Nederlandse AI-veld. Partner zijn bij nieuwe investeringsimpulsen voor AI. Meewerken aan een sterke propositie van Nederland op het gebied van kennis en innovatie in Europa.

Op welke manier kan ik deelnemen aan de NL AIC?

Om een zo groot mogelijke impact te bereiken voor de ontwikkeling en toepassing van AI in Nederland worden twee varianten om deel te nemen aangeboden. Organisaties kunnen op twee niveaus meedoen: via een participatielidmaatschap of via een introductielidmaatschap. We nodigen u graag uit de pagina met meer informatie over deelname te raadplegen.

Is er een overzicht van de deelnemers aan de NL AIC?

Het overzicht met deelnemers aan de NL AIC kunt u op deze pagina raadplegen.

Is deelname op jaarlijkse basis?

Deelname aan de NL AIC is in principe op jaarlijkse basis. We stellen het zeer op prijs als u zich voor langere tijd aan de NL AIC wilt verbinden.

Organisatie

Hoe wordt de NL AIC gefinancierd?

De NL AIC ontvangt een financiële bijdrage vanuit het Ministerie van EZK en vanuit het Ministerie van BZK voor het opstarten van inhoudelijke projecten en voor het faciliteren van de coördinatie en supportactiviteiten van de werkgroepen. Ook ontvangt de NL AIC contributie van deelnemers aan de NL AIC voor het (deels) financieren van inhoudelijke projecten en netwerkactiviteiten en ondersteuning van de werkgroepen.

Wat zijn de taken van de Coalitiedesk?

De Coalitiedesk verzorgt de dagelijkse ondersteuning van de werkgroepen en is een vraagbaak voor deelnemers. Daarnaast wordt vanuit dit team de administratie, communicatie en voortgangsrapportage verzorgd en worden deelnemers ondersteund in het verkrijgen van middelen uit bijvoorbeeld EU-fondsen.

Wat zijn de taken van het Programmateam?

Het Programmateam is de inhoudelijke motor van de NL AIC en brengt alle kennis en ervaring uit de werkgroepen in bouwstenen en toepassingsgebieden samen. Zij adviseert en informeert het Strategieteam en is verantwoordelijk voor implementatie van beleid naar de deelnemende organisaties in toepassingsgebieden en bouwstenen.

Wat zijn de taken van het Strategieteam?

Het Strategieteam bestaat uit representatieve beleidsvertegenwoordigers uit onderzoek en onderwijs, overheid, bedrijfsleven en AI-eindgebruikers en maatschappij. Het team houdt zich bezig met strategie, beleid en voortgang op hooflijnen en stakeholdermanagement.

Hoe is de NL AIC nu georganiseerd?

De organisatiestructuur van de NL AIC bestaat naast de werkgroepen in bouwstenen en toepassingsgebieden uit drie bestuurlijke entiteiten: Strategieteam, Programmateam en de Coalitiedesk.

Hoe is de NL AIC tot stand gekomen?

De NL AIC is oorspronkelijk een initiatief van VNO-NCW MKB-Nederland, het ministerie van EZK, TNO, Seedlink, Philips, Ahold Delhaize, IBM, en Topsector ICT.

Overige

Ik heb een vraag die niet voorkomt in het overzicht Veelgestelde vragen, aan wie kan ik deze stellen?

U kunt hiervoor contact opnemen met onze afdeling Communicatie.

Ik zoek een spreker voor een evenement of bijeenkomst, wie kan ik hiervoor benaderen?

U kunt hiervoor contact opnemen met onze afdeling Communicatie.

Wie kan ik benaderen voor medewerking aan een artikel of uiting in de pers?

U kunt hiervoor contact opnemen met onze afdeling Communicatie.

Delen via:

Netwerk, kennis en expertise gebundeld in één collectief voor AI in Nederland

Bouwstenen

Vijf overkoepelende thema's vormen de bouwstenen bij de NL AIC, met elk een eigen werkgroep.

Toepassingsgebieden

De NL AIC richt zich momenteel op dertien toepassingsgebieden, die elk een eigen werkgroep hebben.

Use cases

Bekijk praktijkvoorbeelden waarbij AI op verschillende manieren is ingezet in allerlei toepassingsgebieden. Ontdek nieuwe mogelijkheden met AI en doe inspiratie op voor uw eigen project of organisatie.