Artificiële Intelligentie als versneller van de energietransitie

Gepubliceerd op: 17 juni 2021

Interview Mathijs de Weerdt, voorzitter werkgroep Energie en Duurzaamheid

Begin 2020 maakte Mathijs de Weerdt kennis met de Nederlandse AI Coalitie (NL AIC). Vanuit zijn functie bij de TU Delft als sectieleider Algoritmiek was hij al betrokken bij activiteiten op het gebied van Artificiële Intelligentie (AI). Hij verricht inmiddels meer dan 10 jaar onderzoek naar nieuwe algoritmen in de context van het energiesysteem. Een actieve rol in de werkgroep Energie en Duurzaamheid was na een bijdrage aan het evenement voor deelnemers van de NL AIC in 2020 voor hem dan ook een logische stap.

Ambitie werkgroep 

“Bijdragen aan verduurzaming is belangrijk en wat mij betreft essentieel om een leefbare wereld achter te laten voor toekomstige generaties. Een duurzaam energiesysteem moet slim zijn, maar is tegelijkertijd ook razend complex door de vele onzekerheden en uitdagingen. Zoals de grootschaligheid, de hoeveelheid data, de diverse infrastructuren, de vele actoren en belangen. Deze complexe puzzel biedt fantastisch interessante uitdagingen voor de inzet van AI”, aldus Mathijs. 

De ambitie van de werkgroep Energie en Duurzaamheid is dan ook om met AI-onderzoek en de toepassing hiervan een bijdrage te leveren aan de energietransitie en het verduurzamen van Nederland. Met AI zijn bijvoorbeeld bij de regionale netbeheerders grote kostenbesparingen te realiseren door slim onderhoud en een gerichte aanpak van problemen rondom congestie. Waar meerdere energiedragers samenkomen, kan AI bijdragen aan het goed op elkaar afstemmen van vraag en aanbod en conversie van energiedragers. Bovendien ligt er een belangrijke kans voor AI bij het ondersteunen van besluitvormingsprocessen om het energiesysteem anders in te richten. En dit zijn nog maar enkele veelbelovende toepassingen.  

Concrete ontwikkelingen 

“Op dit moment wordt samen met deelnemers aan onze werkgroep een position paper met betrekking tot AI en de energietransitie ontwikkeld. Deze visie verwachten we op korte termijn te kunnen publiceren. AI speelt op velerlei punten een belangrijke rol en kan de energietransitie aanmerkelijk versnellen. Deze versnelling biedt substantiële kansen voor Nederland om hierin richtinggevend te worden. Onze visie biedt concrete aanknopingspunten om deze versnelling in gang te zetten.  
 
Naast het ontwikkelen van deze visie dragen we ook vanuit concrete projecten bij aan de energietransitie. Collega’s van onder andere de VU hebben onder meer een programma uitgewerkt voor energie-efficiënte AI-systemen, waarin we aandacht vragen voor het grote energiegebruik van sommige machine learning methoden en een richting beschrijvingen om dit in de hand te houden”, volgens Mathijs. 

Mathijs de Weerdt

Mathijs de Weerdt

“Een ander voorbeeld is een inhoudelijke bijdrage vanuit de werkgroep aan een door Human Capital te ontwikkelen cursus. Het doel van de cursus is om bewustwording te creëren voor de mogelijkheden van AI bij alle werkenden en studenten in de energiesector. Een dergelijke cursus is eerder ontwikkeld voor de zorgsector en zal later dit jaar ook worden ontwikkeld voor de sector landbouw en voeding. 

Daarnaast hebben we ook als ambitie een goed werkende ontwikkeltuin voor AI-onderzoek en – ontwikkeling voor het energiesysteem te creëren. Deze biedt een overzicht van en afstemming tussen bestaande en te verzamelen data en te ontwikkelen tools, modellen en bijbehorende algoritmen. Deze ontwikkeltuin biedt een platform voor de samenwerking binnen het rijke ecosysteem in Nederland van partijen die werken aan digitale oplossingen voor energie, klimaat en circulariteit”, aldus Mathijs.  

Samenwerking 

“Naast de interactie met de werkgroep Human Capital wordt er samengewerkt op het gebied van internationalisering en zoeken we de coördinatie op Europees niveau op. In het kader van duurzaamheid zijn er zeker raakvlakken met de werkgroepen Technische Industrie, Landbouw en Voeding, Gebouwde Omgeving, Mobiliteit, Transport en Logistiek.  
 
Uiteraard trekken we met zowel partijen die werken aan AI-oplossingen als met partijen die te maken hebben met de energiesector op, zoals energiebedrijven, netbeheerders en overheden. Juist door deze partijen samen te brengen, kunnen we in Nederland de benodigde stappen maken. We zien daarom graag dat nog meer partijen zich aansluiten. Samen staan we voor deze AI-uitdagingen. Om een gunstige economische én klimaatimpact te realiseren, is ketensamenwerking noodzakelijk”. 

Wat levert het op voor Nederland? 

Mathijs: “We zijn ervan overtuigd dat Nederland mede dankzij de inzet van AI voorop kan gaan lopen in de energietransitie en als voorbeeld kan dienen voor Europa en de rest van de wereld. Door de succesvolle AI-technieken en toepassingen ook te exporteren, kunnen we de economie in Nederland versterken en verduurzaming elders op de wereld versnellen”.  

Geïnteresseerd in dit thema?

Word deelnemer van de NL AIC en profiteer van de kennis en het netwerk rondom Energie en Duurzaamheid en andere relevante AI-thema’s. 

Delen via: