Bouwstenen

Contactpersoon

Willeke Klinker

Coördinator werkgroep Human Capital

René Montenarie

Coördinator werkgroep Human Capital

Learning communities

AI zal in de naaste toekomst grote impact hebben op een breed veld  van  sectoren  en  het  werk  van  mensen  die  daarin  werkzaam  zijn.   De   ontwikkelingen   gaan   razendsnel.   De   vraag   naar   AI-talent  groeit  zo  snel  dat  de  uitstroom  uit  het  reguliere  onderwijs  dat  tempo  niet  kan  bijhouden.  Ook  voor  de  reeds  werkende  professionals  geldt  dat  de  impact  van  AI  het  noodzakelijk  maakt  om fors en regelmatig bij te scholen. Op nationaal niveau hebben NL AIC en AiNed daarom met Learning Communities voor AI het initiatief  genomen  om  op  alle  niveaus  te  voorzien  in  voldoende  mensen  met  AI-expertise  en  AI-  affiniteit.  Alleen  dan  kunnen  we  de  maatschappelijke  en  economische  kansen  voor  Nederland  blijven verzilveren.

Wat is het probleem?

Er is onvoldoende snelheid in doorvertaling van nieuwe kennis uit innovatie en onderzoek. Ook is er onvoldoende opleidingscapaciteit en dat leidt tot een numerus fixus bij diverse instellingen waardoor de beperkte groei die er is, dreigt te stagneren. Tevens is er een mismatch tussen vraag en aanbod, de uitstroom uit het regulier onderwijs kan die snel groeiende vraag niet bijhouden, daardoor ontstaan groeiende tekorten. Tevens is er nog geen systematisch aanbod voor bijscholing. Met name is informeel leren belangrijk, bijvoorbeeld in het mkb, waar andere vormen van leren (zoals informeel leren en leren op de werkplek) enorm belangrijk zijn. 

Het bedrijfsleven ziet het gebrek aan talent als de belangrijkste barrière voor verdere groei in hun AI- activiteiten. Ook is het zo dat bedrijven, publieke organisaties en professionals zelf nog te weinig in scholing en training in AI en de toepassing ervan investeren. 

In de toepassingsgebieden ligt enorme potentie voor het gebruik en toepassing van AI. Maar juist in die sectoren buiten de ICT is er nog onvoldoende kennis en ervaring. Ook is er een gebrek aan samenwerking, wat noodzakelijk is om gebruik te maken van het potentieel. 

Er is vanuit bedrijven en publieke organisaties een zeer sterke groeiende vraag naar AI-talent. In Nederland is die vraag in afgelopen jaren met ongeveer een factor 5 toegenomen. Het gaat dan zowel om mensen op expertniveau als om mensen die hun talent in toepassings- gebieden kunnen inzetten.

Ontwikkelen van Learning Communities

Om deze tendens te keren zal er op verschillende fronten actie worden ondernomen. AI als sleutel- en systeemtechnologie vereist ook dat bij de uitdagingen van ondernemers verschillende perspectieven bij elkaar komen. En ook het leren van elkaars ervaringen over sectorgrenzen heen is voor de grote maatschappelijke vraagstukken essentieel. De nieuwste inzichten op het gebied van ‘leren’, zoals o.a. neergezet door de landelijke werkgroep Kennisbasis, laten zien dat ‘innoveren, werken en leren’ compact tegen elkaar aan georganiseerd moeten worden om maximaal effect te bereiken. Dat zal gebeuren via Learning Communities in lijn met de methodiek zoals de Topsectoren die in hun gezamenlijke aanpak in de Roadmap Human Capital Topsectoren hebben neergelegd. Deze communities zijn bovendien ingebed in een bredere omgeving van diverse HO-opleidingen, die gevoed worden met de ervaringen en voorbeelden van deze communities.

Binnen die Learning Communities werken bedrijven, onderwijs en innovatielabs nauw met elkaar samen om nieuwe AI-toepassingen bruikbaar te maken in de praktijk van die organisaties en de mensen daarvoor op een pragmatische manier op te leiden.

Initiatieven voor Learning Communities kunnen vanuit alle partijen worden genomen. Dat kan vanuit het onderwijs, maar evengoed vanuit innovatielabs of vanuit samenwerkende bedrijven. 

Samenwerken in de regio en een kickstart

Regionaal bestaan er al veel en belangrijke samenwerkingsstructuren. Voorbeelden daarvan zijn de Innovatielabs, Centres of Expertise, Centra voor Innovatief Vakmanschap, lectoraten en practoraten. Ook zijn er scholingsloketten en scholingsinstrumenten voor de ondersteuning van het (regionaal) mkb. Met de Learning Communities wordt hierop voortgebouwd. Ook wordt graag gebruikgemaakt van de rol en expertise die regionale AI-hubs hebben. Zij hebben voor hun eigen regio zicht op de belangrijkste focusgebieden (AI-topics, AI-toepassingsgebieden, etc.), ze kennen de partijen en hun ambities en kunnen vraag en aanbod bij elkaar brengen.

Aan de slag

In 2022 willen we een versnelling maken met de programmatische aanpak waarmee de partijen in het AI-ecosysteem georganiseerd invulling kunnen geven aan de realisatie van de Learning Communities voor AI.Het tempo en de ambitie van deze programmatische aanpak wordt uiteraard in belangrijke mate bepaald door de financiële mogelijkheden. Maar nut en noodzaak van de aanpak zelf staan niet ter discussie.Zeer binnenkort vullen wij onze informatie aan met enkele aansprekende voorbeelden van Learning Communities. Die helpen bij het starten en uitbouwen van de gezamenlijke ambitie.

Meer weten?

Lees dan de leaflet over Learning Communities of neem contact op.

Bekijk de gerelateerde downloads van Human Capital

Delen met: